Slovníky

  • iconPractical
  • iconUsage
  • iconPractical
English-Czech Practical Dictionaryversion 5.236.000 entries, 67.000 word meanings7.500 examples, phrases and idioms141.000 translations© Lingea s.r.o., 2015. All rights reserved.Anglicko-český praktický slovníkverze 5.236.000 hesel, 67.000 významů7.500 příkladů, frází a idiomů141.000 překladů© Lingea s.r.o., 2015. Všechna práva vyhrazena.