×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconвiconв, във
Reklama:

Okolí

бягамбяганебягствобялбялкаБяло моребясбясновв неделяв, въвв.т.ч.Вавилонвагинавагиналенвагинизъмвагонвадаважаваженважноствазавазелинвайкам се
Zobrazit vše (24)
в [v], във [vəf] prep
1.do (k cíli), v (uvnitř ap.)
2.o, v
3.v co, na co (přeměnit ap.)
4.do (dovnitř)
phr
Ще го сло́жа в хлади́лника. Dám to do ledničky.в нас u nás (doma)в на́й-ло́шия/на́й-добри́я při nejhorším/nejlepšímВ тоале́тната е. Je na záchodě.
Reklama:

алкохо́лсъдържа́ние на алкохо́л кръвта́) hladina alkoholu (v krvi)
безопа́сноств безопа́сност съм být v bezpečí
безпоря́дъкв безпоря́дък bez ladu a skladu, halabala (naházený ap.)
безсъзна́ниев безсъзна́ние съм být v bezvědomí
би́раби́ра в кути́йка pivo v plechovce
бли́зоств бли́зост до нещо v blízkosti čeho, poblíž čeho (v okolí)
бли́зоств непосре́дствена бли́зост z bezprostřední blízkosti (střelit ap.)
боклу́кро́вя се в боклу́ка vybírat odpadky (hledat jídlo ap.)
бо́лкабо́лка в гъ́рлото bolení v krku
бо́лкабо́лка в гърба́ bolest v zádech
бо́лкабо́лка в коре́ма bolení břicha
браквстъ́пя в брак с някого vzít si koho (sňatkem)
браквли́зам в брак vstoupit do manželství, uzavřít sňatek
бройв брой hotově, v hotovosti (platit)
бройпла́щане в брой platba v hotovosti
бути́лкаби́ра в бути́лка lahvové pivo
бъ́дещев бъ́деще v budoucnosti
бъ́деще(за) в бъ́деще napříště (odteď dále)
бъ́дещеза в бъ́деще propříště
бързина́в бързина́та v rychlosti (vyřídit ap.), ve spěchu, narychlo
в, въвв нача́лото на нещо na začátku, na počátku
вали́дноствъве́ждане във вали́дност validace, uvedení v platnost
вди́гнавди́гна във въ́здуха vyletět do vzduchu (výbuchem)
вдя́навдя́на коне́ц игла́) navléct nit (do jehly)
вживя́ваневживя́ване n ро́ля) ztvárnění (role) (herecké)
взе́мавзе́ма някого/нещо в обя́тия vzít koho/co do náruče
взе́ма севзе́ма се в ръце́ vzchopit se, sebrat se (mentálně ap.)
вклю́чавклю́ча в конта́кта нещо zapojit co do zásuvky, strčit co do zásuvky (elektrické)
вклю́чавклю́ча нещо в конта́кта zasunout co do zásuvky
вкуснеприя́тен вкус уста́та) pachuť (nežádoucí)
вля́завля́за в гарата vjet do stanice (vlak)
вля́завляза в нечие положе́ние vžít se do čí situace
вреда́във вреда́ на някого v neprospěch koho
вре́мепо/в съ́щото вре́ме zároveň (souběžně ap.), současně
връ́зкавъв връ́зка съм с някого/нещо být ve styku s kým
встъ́пвамвстъ́пвам в брак brát si koho (za muže, ženu)
възто́ргвъв възто́рг vzrušený (nadšením ap.)
вървя́вървя́ в крак с някого (u)držet krok s kým
гале́тапани́ран в гале́та obalovaný ve strouhance
глава́наби́вам в глава́та нещо на някого hustit co do koho (lít do hlavy)
гле́дамда погле́дна в ре́чник podívat se do slovníku
гнездо́живе́я в гнездо́ hnízdit
говори́телговори́тел в новини́те hlasatel zpráv
голя́мв голя́м (обе́м) ve velkém (objemu)
гото́вноств гото́вност съм být v pohotovosti (připravený, lékař ap.)
гу́гълтъ́рся в гу́гъл googlit, vygooglit
де́йствиев де́йствие съм platit (být v platnosti)
дете́дете́ в прие́мно семе́йство n svěřenec (v pěstounské péči)
длъ́жноствъве́ждам в длъ́жност inaugurovat, uvést do úřadu koho
другв дру́га посо́ка jinam
държа́държа́ в тече́ние průběžně informovat koho
експлоата́цияв експлоата́ция (výp.) spustitelný (aplikace)
емигра́цияправи́телство в емигра́ция exilová vláda
жа́лъкв жа́лко състоя́ние (съм) (jsoucí) v žalostném stavu
зави́симоств зави́симост от нещо v závislosti na čem
заключе́ниев заключе́ние na závěr, závěrem (říct ap.)
заключе́ниев заключе́ние на нещо závěrem čeho
за́лав за́ла halový, sálový (sporty ap.)
замя́нав замя́на на нещо výměnou za co
заса́данами́рам се в заса́да být v ofsajdu
затво́рдържа́ в затво́р някого věznit koho
зри́теленсъм в зри́телно поле́ být na dohled/v dohledu (vidět)
и́долпревръ́щам impf някого в и́дол idolizovat koho, dělat (si) idol z koho
изгна́ниепра́тя в изгна́ние някого poslat do vyhnanství koho
изли́шъкв изли́шък nazbyt
изли́шъкоста́вам в изли́шък přebývat (nad počet)
изпа́днаизпа́дна в безсъзна́ние omdlít, padnout do mdlob
и́зпитприе́мен и́зпит във ВУЗ přijímací zkouška na VŠ
и́нтернетвли́зам в и́нтернет připojit se na internet
и́нтернетпо́ствам и́нтернет) нещо (výp.) dát (na internet) co, umístit, vyvěsit co (na webové stránky ap.)
и́нтернетне съм в и́нтернет odpojený, nepřipojený (k internetu ap.)
кави́чкив кави́чки v uvozovkách
ка́мъкка́мък в жлъ́чката žlučový kámen
капа́нпопа́дна в капа́н chytit se/padnout do pasti
кача́ секача́ се в кола́ nastoupit do auta
кешпла́щане в кеш platba v hotovosti
киломе́търкиломе́тра в час mil za hodinu
кле́тказатво́ря кого/какво в кле́тка zavřít koho/co do klece
компа́ниясъм в компа́нията на някого být v doprovodu koho
консе́рвав консе́рва v konzervě (potraviny ap.), v plechovce (nápoj ap.)
конта́ктвклю́ча в конта́кта нещо zapojit co do zásuvky, strčit co do zásuvky (elektrické)
кра́жбакра́жба в магази́н krádež(e) v obchodě (drobné)
крайв кра́я на koncem čeho
крайв кра́я на кра́ищата koneckonců, ostatně
краквървя́ в крак с някого (u)držet krok s kým
кра́чкахва́на в кра́чка přistihnout koho při činu
крити́ченв крити́чно състоя́ние съм být v kritickém stavu (zraněný ap.)
кръгв кръг dokola
кути́йкаби́ра в кути́йка pivo v plechovce
къ́щазастрое́ни в реди́ца къ́щи řadové domy
легло́върга́лям се в легло́то přispat si
легло́легло́ в спа́лен ваго́н lehátko (ve vlaku ap.)
ма́лъкв ма́лък разме́р v malém (prováděný ap.)
мигв то́зи миг vtom
моме́нтв то́зи моме́нт vtom
моме́нтв моме́нта aktuálně (nyní, v této době), momentálně
море́в откри́то море́ na širém moři
навъ́трев посо́ка/насо́чен навъ́тре (směrem) dovnitř
надце́нканадце́нка в скъп рестора́нт kuvert
най-добъ́рв най-добри́я слу́чай při nejlepším (v nejlepším případě)
Reklama: