×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconдържа
Reklama:

Okolí

дърворезбадърворезбардървосекачдървояддърдавецдърдоренедърдоркодърдорядържадържа седържавадържавендържавникдържаниедързостдързъкдърпамдърпам седъскадъскорезницадъхдъхавдъщерендъщеря
Zobrazit vše (24)
държа́ [dərʐa] impf
1.držet co (v ruce ap.)
2.držet (být pevný ap.)
3.držet, udržovat co (v daném stavu ap.)
4.držet koho kde (omezovat pohyb)
5.stát o koho/co (mít zájem o)
6.potrpět si na co (mít rád ap.)
phr
държа́ impf (си) на нещо stát (si) za čím (trvat na něčem)държа́ юзди́те на нещо (přen.) držet na uzdě co (inflaci, vývoj ap.)държа́ в тече́ние průběžně informovat kohoдържа́ на ръце́ (дете́) chovat (v náručí)Дръж си ези́ка (зад зъ́бите)! Sklapni!, Drž hubu!
Reklama:

държа́ седържа́ се ло́шо с някого špatně zacházet s kým
държа́ седържа́ се здра́во за не́що lpět na čem
затво́рдържа́ в затво́р някого věznit koho
здра́водържа́ се здра́во за нещо pevně se držet čeho
здра́воздра́во държа́ нещо pevně držet co (v ruce)
каи́шкадържа́ ку́чето на каи́шка mít psa na vodítku
мора́лдържа́ мора́л на някого moralizovat
речдържа́ реч řečnit
držetpevně držet co (v ruce) здра́во държа́ нещо
pevněpevně držet co (v ruce) здра́во държа́ нещо
pevněpevně se držet čeho държа́ се здра́во за нещо
průběžněprůběžně informovat koho държа́ в тече́ние
státstát (si) za čím (trvat na něčem) държа́ (си) на нещо
držetDrž hubu! Дръж си ези́ка (зад зъ́бите)!, Затва́ряй си уста́та!
hubaDrž hubu! Дръж си ези́ка (зад зъ́бите)!, Затва́ряй си уста́та!
sklapnoutSklapni! Дръж си ези́ка (зад зъ́бите)!, Затва́ряй си уста́та!
Reklama: