×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Hesla

iconот

Okolí

осъзнатосъзнаяосъществимосъществяосъществя сеосъществявамосъществявам сеосъществяванеотот н. е.отбележаотбелязанотбелязвамотбивкаотбияотбия сеотбия сиотблагодаря сеотблизоотблъскващотблъснаотблясъкотборотбран
Zobrazit vše (24)
от [ot]
prep
1.od (pryč z blízkosti), z (místa ap.)
2.od koho (tvůrce, autora ap.)
3.před čím (vyhnutí se újmě ap.), z čeho (zevnitř)
4.od (začátek ap.)
conj
než (srovnání)
phr
спася́ perf някого/нещо от нещо/някого zachránit koho/co před čímро́дом от pocházející, původem odkudпредпа́звам impf някого/нещо от нещо chránit koho/co proti čemuот се́бе си od sebe (vzdálený, dvě části ap.)от то́зи моме́нт odteď, od nynějškaот вре́ме на вре́ме občas, čas od časuот ное́мври od listopaduотво́рено от... до otevřeno od... do...(ма́хна не́що) от (pryč) z (povrchu ap.)защита́вам impf някого/нещо от нещо chránit koho/co proti čemuТой е с две годи́ни по-голя́м от... Je o dva roky starší než...кни́га от Хе́мингуей kniha od Hemingwaye
reklama:
ата́каата́ка/нападе́ние от заса́да útok/přepadení ze zálohy
ба́нскиба́нски от две ча́сти dvoudílné plavky
бо́лестстра́дам от мо́рска бо́лест mít mořskou nemoc
бо́лестбо́лен от за́харна бо́лест nemocný cukrovkou
булими́ябо́лна от булими́я (med.) bulimička
вода́вода́ от чешма́та voda z kohoutku, voda z vodovodu
вратмесо́ от врат (potrav.) krkovička, krkovice
вре́меот вре́ме на вре́ме chvílemi, občas, čas od času, sem tam (někdy), tu a tam
вре́меот дъ́лго вре́ме dávno
връхнадо́лу от върха́ (dolů) z kopce
вцепеня́вам севцепеня́вам се от страх trnout strachy/hrůzou
вче́раот вче́ра včerejší
възпо́лзвам севъзпо́лзвам се (от правомо́щия) zneužít (své) pravomoci
въ́ншенот въ́ншната страна́ zvenku
въ́трешенот въ́трешната страна́ zevnitř (na vnitřní straně)
глистпрочи́стя от гли́сти odčervit
да́нъкосвободе́н от да́нъци (ekon.) osvobozený od daně (nedaněný)
денот ден за ден ze dne na den (změnit se ap.)
де́сенот дя́сната страна́ zprava
доотво́рено от... до otevřeno od... do...
дру́гадеот дру́гаде odjinud
зами́на сизами́на си (от то́зи свят) zesnout, skonat
за́писот за́писа ze záznamu (vysílaný)
запо́чназапо́чна от ну́лата začít od nuly/píky
заса́данапа́дна от заса́да přepadnout ze zálohy
заса́даата́ка/нападе́ние от заса́да útok/přepadení ze zálohy
защи́таустро́йство за защи́та от то́ков у́дар přepěťová ochrana
изва́дяизва́дя perf (от но́жница) tasit (zbraň)
изва́дяизва́дя от па́нтите vysadit z pantů (dveře)
изва́дяизва́дя от обраще́ние нещо stáhnout z oběhu co (peníze ap.)
изва́дяизва́дя от заблужде́ние някого vyvést z omylu koho
изва́дяизва́дя нещо от конта́кта m vytáhnout co ze zásuvky (elektrické)
изва́дяизвадя (от ножница) vytasit (zbraň ap.)
изклю́чаизклю́ча (от ско́рост) vyřadit (rychlost) (v autě)
изля́заизля́за (от контро́л) vymknout se (kontrole)
изхвъ́рляизхвъ́рля от ра́бота някого vyhodit (z práce) koho, dát vyhazov komu
изхвъ́рляизхвърча́ от ра́бота vyletět z práce (být vyhozen), dostat padáka (z práce), dostat vyhazov
и́меот и́мето на някого jménem (požádat ap.), za koho (učinit ap.)
ключклю́човете от/за/на кола́та klíče od auta
ко́лкоОт ко́лко годи́ни/ча́са? Od kolika let/hodin?
коне́цот игла́ до коне́ц skrz naskrz
конта́ктизва́дя нещо от конта́кта m vytáhnout co ze zásuvky (elektrické)
ко́съмко́съм от че́тина štětina
крайот край до край skrz naskrz
кракпрестъ́пвам от крак на крак přešlapovat (nervózně ap.)
куршу́мследа́ от куршу́м průstřel (otvor)
кърве́некърве́не от носа́ krvácení z nosu
лави́налави́на от жа́лби záplava stížností
лявот ля́вата страна́ zleva
магистра́лаи́зход от магистра́ла výjezd z dálnice (místo)
ма́лък(о́ще) от ма́лък odmala, odmalička
ме́рникча́ст от ме́рник на огнестре́лно оръ́жие hledí (část mířidel)
месо́от месо́ masitý (s masem)
мо́даизля́зъл от мо́да překonaný (již neužívaný ap.)
моме́нтот то́зи моме́нт od té doby, (od té doby) co
мо́рскистра́дам от мо́рска бо́лест mít mořskou nemoc
навли́занеотсе́чка от пъ́тя за навли́зане ня́къде nájezd (silniční ap.)
насле́дстволиша́ от насле́дство vydědit
нача́лоот само́то нача́ло od samého začátku, zkraje
не́далечене́далеч от нещо poblíž čeho
не́щоне́що от то́зи сорт tak nějak (zhruba tak ap.)
опа́сностопа́сност от лави́на lavinové nebezpečí
оранже́рияоранже́рия от полиети́лен fóliovník
осиновя́осиновя́ perf (от разстоя́ние) adoptovat (na dálku) (dítě, zvíře v ZOO ap.)
осиновя́вамосиновя́вам impf (от разстоя́ние) adoptovat (na dálku) (dítě, zvíře v ZOO ap.)
отлъ́чванеотлъ́чване n (от цъ́рквата) (círk.) exkomunikace, vyobcování (z církve)
отстраня́отстраня́ нещо (от рабо́тна експлоата́ция) odstavit co (z provozu) (reaktor ap.)
памтиве́кот памтиве́ка odjakživa
пасте́тпасте́т от че́рен дроб játrová paštika
пе́пелот пе́пел popelavý
пла́мъкобгъ́рнат съм от пла́мъци být v plamenech, planout, plát (hořet)
по́вечепо́вече от přes kolik (víc než)
по́вечене по́вече от nanejvýše, maximálně
поря́званера́на от поря́зване řezná rána
прия́телприя́тел m от де́тството kamarád (se kterým jsem si hrával)
пъ́рвиот пъ́рвия път napoprvé (na první pokus)
пътотсе́чка от пъ́тя за навли́зане ня́къде nájezd (silniční ap.)
равнове́сиеизка́рам от равнове́сие vyvést z míry koho
ра́достда не съ́м на се́бе си от ра́дост mít velkou radost, být hrozně rád
разкъ́сванера́на от разкъ́сване (tržná) rána
ра́зликаза ра́злика от proti (ve srovnání s), oproti čemu (porovnání)
ра́зликаза ра́злика от някого/нещо na rozdíl od koho/čeho
ра́нара́на от поря́зване řezná rána
ра́нопо-ра́но от dřív než
ре́лсаизля́за от ре́лсите vykolejit
рулце́рулце́ от се́лда (potrav.) zavináč (pokrm ze sledě)
ръка́ръка́та от ла́кътя до ки́тката předloktí
сала́тасала́та от макаро́ни těstovinový salát
сваля́сваля́ (от трон) sesadit (z trůnu), svrhnout (z trůnu)
слухзнам нещо от слу́ховете znát/vědět co z doslechu
сля́засля́за от прево́зно сре́дство vysednout z čeho
сортне́що от то́зи сорт tak nějak (zhruba tak ap.)
среда́от среда́та на нещо zprostřed čeho
сре́денот сре́ден род (ling.) středního rodu
страна́страна́ f от Tре́тия свят země třetího světa
страна́от дя́сната страна́ zprava
страна́от дру́га страна́ naproti tomu (zase) (opačný argument ap.)
страна́от ля́вата страна́ zleva
стъкло́от стъкло́ skleněný
суеве́риеот суеве́рие z pověrčivosti