×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Hesla

iconпоiconПо

Okolí

пляскамплясканепляснаплячкаплячкосванепневматиченпневмонияпневмоторакспоПопо-близкопо-близъкпо-вдругиденпо-високпо-възрастенпо-голямпо-горепо-добрепо-добърпо-дългопо-изчерпателенпо-изчерпателнопо-конкретнопо-късен
Zobrazit vše (24)
по [po] prep
po čem (po povrchu ap.)по вре́ме на při (okolnost ap.), za (frekvence, opakování)Какво́ да́ват по телеви́зията? Co dávají v televizi?По ко́лко е? Kolik to dělá?Върве́те надо́лу по стъ́лбите. Jděte dolů po schodech...
reklama:
аге́нцияаге́нция по заетостта́ pracovní agentura
а́збученпо а́збучен ред abecedně, podle abecedy
архитекту́распециали́ст по ландша́фтна архитекту́ра (les., zahrad.) krajinář (architekt ap.)
ба́щинпо ба́щина ли́ния z otcovy strany (příbuzný ap.)
братпо-голя́м брат starší bratr
братпо-ма́лък брат m mladší bratr
бу́квапроизна́сям по бу́кви hláskovat co
бюро́бюро́ по труда́ úřad práce
вероя́тностпо вся́ка вероя́тност patrně
ви́жданеви́ждане (по въпро́са) pohled na co (subjektivní náhled)
висо́коговоря по-висо́ко mluvit (víc) nahlas
вно́скавно́ска по ипоте́чен за́ем hypoteční splátky
вре́мепо това́ вре́ме tou dobou
вре́мепо вре́ме на uprostřed (činnosti, trvání ap.)
вре́мепо вре́ме на нещо během (trvání ap.), v průběhu čeho
вре́мепо дру́го вре́ме jindy
вре́мепо ня́кое вре́ме časem (postupem doby)
вре́мепо това́/онова́ вре́ме tenkrát, tehdy (v té době)
вре́мепо/в съ́щото вре́ме zároveň (souběžně ap.), současně
вто́ривто́ри (по ра́ждане) druhorozený
въже́спу́скане по въже́ (sport.) slanit
годи́напо-ми́налата годи́на předloni
гре́шкапо гре́шка mylně
гръбпо гръб hřbetní, na zádech (ležící), naznak (ležet ap.)
дво́йкапо дво́йки po dvojicích, ve dvou, ve dvojici, spolu
добре́по-добре́ lépe
добре́Ко́лкото по́вече, то́лкова по-добре́. Čím víc, tím líp.
до́говорпо до́говор smluvní (dohodou stanovený - cena ap.)
догово́ркапо догово́рка dohodou (cena ap.), po dohodě
до́лупо-до́лу níže
домра́бота по домове́те práce z domu (kontaktování zákazníků telefonem, faxem ap.)
домаки́нствора́бота по домаки́нството domácí práce (povinnosti ap.)
доста́вкадоста́вка по домове́те doručení do domu, donáška do domu
другпо дру́го вре́ме jindy
дя́волпо дя́волите zatraceně
жела́ниеспи́рка по жела́ние zastávka na znamení
жела́ниепо жела́ние na přání (dodávaný ap.)
запи́свамзапи́свам то́чка по то́чка rozepsat (do položek) (náklady ap.)
звъ́нназвъ́нна perf (по телефо́на) на някого zatelefonovat komu
извлече́ниеизвлече́ние по сме́тка výpis z účtu (bankovní)
изго́деннапра́вя perf не́що по́-изго́дно zvýhodnit co (podmínky ap.)
интуи́цияпо интуи́ция instinktivně
коло́наколо́на по еди́н zástup (skupina v zákrytu)
кра́тъкпо-кра́тък път zkratka (kratší cesta)
ли́нияпо ба́щина ли́ния z otcovy strany (příbuzný ap.)
ло́шопо-ло́шо hůř
ма́йчинствоо́тпуска по ма́йнчиство mateřská dovolená
ма́лкопо-ма́лко menšítko
ма́лконе по-ма́лко neméně
ма́лъкпо-ма́лък menší (významem ap.), mladší (ve srovnání)
мля́скаммля́скам impf (по вре́ме на хра́нене) mlaskat (při jídle)
мне́ниепо мо́е мне́ние podle mého názoru, podle mě
мно́гомно́го по́ daleko (horší ap.), mnohem jaký
молба́по молба́ на някого na požádání
моноки́ни(по) моноки́ни nahoře bez (podprsenky)
ната́тъкпо-ната́тък (i) nadále dělat co (pokračování)
на́чинпо то́зи на́чин takhle, takto, tímhle způsobem
на́чинпо ни́какъв на́чин nijak
ни́какъвпо ни́какъв на́чин nijak
ня́какъвпо ня́какъв на́чин nějak (nějakým způsobem)
оба́дя сеоба́дя се perf (по телефо́на) zatelefonovat komu
оба́дя сеоба́дя се perf (по телефо́на) на някого zavolat (telefonem), volat komu (telefonicky)
оба́ждам сеоба́ждам се impf (по телефо́на) telefonovat komu, s kým
обра́тновъ́рна се обра́тно (по съ́щия път) jít zpátky (stejnou cestou)
отноше́ниепо отноше́ние на vůči komu/čemu
оценя́вамоценя́вам по то́чки bodovat koho/co (udělovat body)
па́метпо па́мет zpaměti, nazpaměť
печа́таге́нция по печа́та tisková agentura, tisková kancelář
по-ско́ропо-ско́ро не spíš(e) než
по́вечепо́вече или́ по-ма́лко víceméně
по́вечеКо́лкото по́вече, то́лкова по-добре́. Čím víc, tím líp.
повъ́рхностпо ця́лата повъ́рхност celoplošný (opatření ap.)
погре́шкапо погре́шка omylem, nedopatřením
поддръ́жкарабо́тник (по) поддръ́жка údržbář
подо́биепо подо́бие na způsob čeho
подразби́ранепо подразби́ране (přen.) automaticky (není-li jiná varianta)
подразби́ранепобежда́вам по подразби́ране zvítězit kontumačně
посо́капо посо́ка на часо́вниковата стрелка́ ve/po směru hodinových ručiček
поста́вяпоста́вя нещо по-висо́ко nadřadit co nad co (v důležitosti ap.)
пра́вилоне по правила́та neregulérně
пра́тяпра́тя по фа́кса нещо на някого poslat faxem co komu
прину́дапо прину́да z donucení (svolit, jednat ap.), pod nátlakem (souhlasit ap.)
при́нциппо при́нцип v zásadě
причи́напо причи́на на някого/нещо z důvodu čeho, kvůli čemu
прия́теннапра́вя по-прия́тно нещо zpříjemnit co
протеже́ниепо протеже́ние на нещо podél, kolem čeho (podélně), okolo (po délce něčeho)
пътпо съде́бен път soudně
пътпо то́зи път tudy
пътпо-кра́тък път zkratka (kratší cesta)
ра́ботара́бота по домове́те práce z domu (kontaktování zákazníků telefonem, faxem ap.)
ра́ботара́бота по пъ́тищата práce na silnici
ра́ботапо вре́ме на ра́бота při práci
ра́внопо ра́вно rovným/stejným dílem (rozdělit ap.)
разме́ршит по разме́р šitý na míru
ра́нопо-ра́но от dřív než
редпо а́збучен ред abecedně, podle abecedy
редкой по ред kolikátý
серио́зенста́на по-серио́зен zvážnět
сестра́по-голя́ма сестра́ f starší sestra
сестра́по-ма́лка сестра́ f mladší sestra