×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Hesla

iconпът

Okolí

пържолапързалкапързалянепързулна сепърхотпъстреяпъстърпъстървапътпътеводителпътекапътенпътеписпътепоказателпътечкапътешествампътешестванепътешественикпътешествиепътнипътникпътническипътувампътуване
Zobrazit vše (24)
път [pət] m
cesta, trať (železniční koleje), kolej (železniční úsek ap.)сто пъ́ти stokrátсле́дващия път příštěто́лкова пъ́ти tolikrát (mnohokráte)то́зи път tentokrátтри пъ́ти třikrátхиля́да пъ́ти tisíckrátвсе́ки път vždy (v každém případě), pokaždéвхо́ден път příjezdová cesta(гла́вен) път (hlavní) silnice (hl. tah mezi městy)два́йсет пъ́ти dvacetkrátдва пъ́ти dvakrátдруг път jindyдиха́телни пъ́тища (anat.) dýchací cestyдо тре́тия път do třeticeдо три пъ́ти do třeticeеди́н път jednou (jedenkrát)ро́дови пъ́тища n pl rodidlaпъ́тят към Голго́та křížová cesta (umělecké dílo)пъ́тят ната́м cesta tamпи́кочни пъ́тища močové cestyпо́лски път polní cesta, polňačkaпреди́шния път posledněпо съде́бен път soudněпо то́зи път tudyпо-кра́тък път zkratka (kratší cesta)после́дния път posledněпопи́там за пъ́тя zeptat se na cestuпока́жа perf пъ́тя nasměrovat koho, ukázat cestuотсе́чка от пъ́тя за навли́зане ня́къде nájezd (silniční ap.)обико́лен път oklika, zajížďkaоколовръ́стен път (dopr.) městský okruh (silniční)ко́лко пъ́ти kolikrátми́налия път posledněмно́го пъ́ти často, mnohokrát, mockrát, vícekrát (nejen jednou)ня́колко пъ́ти několikrát, párkrátза после́ден/после́дния път naposled (posledně), minuleза сле́дващия път propříště(за) вто́ри път podruhéза пъ́рви път prvně (poprvé)за пръв път prvně (poprvé)за после́ден път naposled (víckrát už ne)за пръв/пъ́рви път poprvéеди́н път на ден/се́дмица jednou denně/týdněКо́лко вре́ме е пъ́тят? Jak dlouho trvá cesta?Ве́че сме на път. Už jsem na cestě.Да ми́нем по пре́кия път. Půjdeme zkratkou.На добъ́р път! Šťastnou cestu.
reklama:
безбро́йбезбро́й пъ́ти nesčetněkrát
во́денво́дни пъ́тища (vodní) tok
все́кивсе́ки път vždy (v každém případě), pokaždé
вто́ри(за) вто́ри път podruhé
вхо́денвхо́ден път příjezdová cesta
годи́шнодва пъ́ти годи́шно dvakrát ročně
двадва пъ́ти dvakrát
другдруг път jindy
другза друг път najindy
еди́неди́н път jednou (jedenkrát)
заза тре́ти път po třetí
ко́лкоко́лко пъ́ти kolikrát
кра́тъкпо-кра́тък път zkratka (kratší cesta)
мно́гомно́го пъ́ти často, mnohokrát, mnohonásobně, mockrát
навли́занеотсе́чка от пъ́тя за навли́зане ня́къде nájezd (silniční ap.)
наме́рянаме́ря пъ́тя trefit kam (najít cestu)
ня́колконя́колко пъ́ти několikrát
обра́тновъ́рна се обра́тно (по съ́щия път) jít zpátky (stejnou cestou)
по́вечедва пъ́ти по́вече dvakrát tolik
попи́тампопи́там за пъ́тя zeptat se na cestu
после́денза после́ден/после́дния път naposled (posledně), minule
после́денза после́ден път naposled (víckrát už ne)
преди́мствопреди́мство (на пъ́тя) (dopr.) přednost (v jízdě)
прока́рвампрока́рвам път на някого/нещо klestit cestu čemu
пъ́рвиот пъ́рвия път napoprvé (na první pokus)
пъ́рвиза пъ́рви път napoprvé (prvně)
пъ́рвиза пръв/пъ́рви път poprvé
ра́ботара́бота по пъ́тищата práce na silnici
се́дмицатри пъти в се́дмицата třikrát týdně
сле́дващсле́дващия път napříště, příště
сле́дващза сле́дващия път napříště (příště)
строи́телстрои́тел на пъ́тища silničář
съде́бенпо съде́бен път soudně
че́тириче́тири пъ́ти čtyřikrát
вре́меКо́лко вре́ме е пъ́тят? Jak dlouho trvá cesta?
дендва/три пъ́ти на ден dvakrát/třikrát denně
добъ́рНа добъ́р път! Šťastnou cestu.
ме́сечнодва пъ́ти ме́сечно dvakrát měsíčně
наВе́че сме на път. Už jsem na cestě.
прякДа ми́нем по пре́кия път. Půjdeme zkratkou.
cestacesta tam пъ́тят ната́м
cestadýchací cesty (anat.) диха́телни пъ́тища
cestakřížová cesta (umělecké dílo) пъ́тят към Голго́та
cestamočové cesty пи́кочни пъ́тища
cestapolní cesta по́лски път
cestapříjezdová cesta вхо́ден път
cestaukázat cestu насо́ча, дам насо́ки на някого, пока́жа пъ́тя
cestazeptat se na cestu попи́там за пъ́тя
cestazpáteční cesta (konaná, i pěšky) път наза́д, (z dovolené ap.) връ́щане
dýchacídýchací cesty (anat.) диха́телни пъ́тища
klestitklestit cestu čemu прока́рвам път на някого/нещо
cestaJak dlouho trvá cesta? Ко́лко вре́ме е пъ́тят?
cestaŠťastnou cestu. На добъ́р път!, Прия́тно пъту́ване!
cestaUž jsem na cestě. Ве́че сме на път.
dennědvakrát/třikrát denně два/три пъ́ти на ден
dlouhoJak dlouho trvá cesta? Ко́лко вре́ме е пъ́тят?
jednoujednou denně/týdně еди́н път на ден/се́дмица
jítPůjdeme zkratkou. Да ми́нем по пре́кия път.
měsíčnědvakrát měsíčně два пъ́ти ме́сечно
naUž jsem na cestě. Ве́че сме на път.
reklama: