×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconza
Reklama:

Okolí

yardyettiyperitypsilonytterbiumyttriumyzopzzazábalzabalenýzabalitzabarvenízábavazabavenízabavit1zabavit2zábavnízábavnýzaběhlýzaběhnoutzaběhnout sezáběrzabezpečení
Zobrazit vše (24)
za prep
1.(domem ap.) зад, (následovat, jít ap.) kým/čím след някого/нещо
2.(směrem dál) čím зад нещо
3.(koupě, odměna ap.) kolik за колко
4.(namísto - udělat ap.) koho вме́сто някого
5.(jak dlouho) след
6.(frekvence, opakování) през, по вре́ме на, (podíl na jednotku) на, за
phr
(až) za čím (hranicí ap.) чак зад нещо(v řadě) za sebou (několik let ap.) подре́д, наре́дza stejnou cenu за съ́щата цена́Vrátím se za hodinu. Ще се въ́рна след (еди́н) час.za vlády koho през управле́нието на някого
Reklama:

cenacena za jednotku цена́ за брой
cenaza každou cenu на вся́ка цена́
cenaza stejnou cenu за съ́щата цена́
denza bílého dne посре́д бял ден
druhýza druhé вто́ро
honbahonba za senzacemi тъ́рсене на сенза́ция
choditchodit za školu оста́вам/оста́на след заня́тията
jménojméno za svobodna моми́нско и́ме
mítmít za to (že) предпола́гам
následekmít za následek co во́дя до нещо
pokutapokuta za špatné parkování гло́ба за непра́вилно парки́ране
poplatekpoplatek za použití/užívání čeho потреби́телска та́кса
prohlásitprohlásit za svatého (círk.) канонизи́рам, провъзглася́ за свете́ц
prvníza prvé пъ́рво
předpokladza předpokladu, (že) при усло́вие (че), при положе́ние (че)
rozumnýza rozumnou cenu на изго́дна цена́
rukavést se za ruku во́дя за ръка́
státstát za houby/prd га́дно е, абсолю́тно отврати́телно е
školachodit za školu оста́вам/оста́на след заня́тията
třetíza třetí (ve výčtu) тре́то
vinadávat komu co za vinu виня́ някого за нещо, обвиня́вам някого в/за нещо
zajítzajít (za mraky) (slunce) скри́я се (зад облаци)
hodinaVrátím se za hodinu. Ще се въ́рна след (еди́н) час.
chvíleVrátím se za chvíli. Ведна́га се връ́щам.
kolikza kolik (o ceně) за ко́лко
moctza to nemůžu! Ня́мам вина́ за това́.
okolnostza těchto okolností при те́зи обстоя́телства/усло́вия
pokutaDostal jsem pokutu za rychlou jízdu. Глоби́ха ме за превише́на ско́рост.
státStojí to za vidění. Това́ си стру́ва да се ви́ди.
státTo nestojí za to. Това́ не си стру́ва.
uznatDělejte, jak uznáte za vhodné. Направе́те така́, ка́кто наме́рите за добре́.
viděníStojí to za vidění. Това́ си стру́ва да се ви́ди.
vládaza vlády koho през управле́нието на някого
гло́багло́ба за непра́вилно парки́ране pokuta za špatné parkování
денпосре́д бял ден za bílého dne
заза съ́щата цена́ za stejnou cenu
задчак зад нещо (až) za čím (hranicí ap.)
заня́тиеоста́вам/оста́на след заня́тията chodit za školu
изго́денна изго́дна цена́ za rozumnou cenu
и́меот и́мето на някого jménem (požádat ap.), za koho (učinit ap.)
и́мемоми́нско и́ме jméno za svobodna, rodné příjmení (ženy), dívčí jméno
киломе́търкиломе́тра в час mil za hodinu
ку́пяза колко мо́же да се ку́пи нещо za co lze koupit co (o částce ap.)
попо вре́ме на při (okolnost ap.), za (frekvence, opakování)
положе́ниепри положе́ние (че) za předpokladu, (že), pokud
посре́дпосре́д бял ден za bílého dne
провъзглася́провъзглася́ за свете́ц kanonizovat, svatořečit, prohlásit za svatého
ръка́во́дя за ръка́ vést se za ruku
сенза́циятъ́рсене на сенза́ция senzacechtivost, vytváření senzací (v novinách ap.), honba za senzacemi
скри́я сескри́я се (зад облаци) zajít (za mraky) (slunce)
та́ксапотреби́телска та́кса poplatek za použití/užívání čeho
усло́виепри усло́вие (че) za předpokladu, (že), pokud
цена́цена́ за брой cena za jednotku
цена́на вся́ка цена́ mermomocí, za každou cenu, stůj co stůj, nutně (znamenat ap.)
цена́за съ́щата цена́ za stejnou cenu
ведна́гаВедна́га се връ́щам. Hned jsem zpět., Hned se vrátím., Vrátím se za chvíli.
вина́Ня́мам вина́ за това́. za to nemůžu!, To není moje vina.
въ́рнаЩе се въ́рна след (еди́н) час. Vrátím se za hodinu.
гло́баГлоби́ха ме за превише́на ско́рост. Dostal jsem pokutu za rychlou jízdu.
ко́лкоза ко́лко za kolik (o ceně)
наме́ряНаправе́те така́, ка́кто наме́рите за добре́. Dělejte, jak uznáte za vhodné.
обстоя́телствопри те́зи обстоя́телства/усло́вия za těchto okolností
превише́нГлоби́ха ме за превише́на ско́рост. Dostal jsem pokutu za rychlou jízdu.
презпрез управле́нието на някого za vlády koho
следЩе се въ́рна след час. Vrátím se za hodinu.
следЩе се въ́рна след (еди́н) час. Vrátím se za hodinu.
стру́вамТова́ си стру́ва да се ви́ди. Stojí to za vidění.
стру́вамТова́ не си стру́ва. To nestojí za to.
управле́ниепрез управле́нието на някого za vlády koho
усло́виепри те́зи обстоя́телства/усло́вия za těchto okolností
Reklama: