×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Kvalitnější a spolehlivější překlady než u překladače

Slovníky na portálu dict.com nejsou výsledkem strojového překladu ani automatického generování slov podle korpusů, ale všechna hesla zpracovávají zkušení lingvisté a překladatelé. Data se také neustále aktualizují a doplňují.

Hesla jsou zpracována knižním způsobem, ale ovládána moderními technologiemi. Vedle překladů zde najdete také gramatické informace, výslovnost a slovní spojení. Velké jazyky jsou navíc nazvučené a rozšířené o přehled gramatiky a konverzační obraty.

Konkrétní příklady užití

Slovníková hesla obsahují množství poznámek, které zpřesňují překlad slova a usnadňují pochopení významu. Vedle kontextových závorek přímo za jednotlivými překlady tu najdete i kolokace, běžné fráze nebo ustálená spojení.

Pro angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, ruštinu, španělštinu a portugalštinu lze spoustu příkladů užití najít v samostatné konverzační příloze, v níž je přehledně zpracováno 36 tematických okruhů z každodenního života. Témata zahrnují na 2 600 praktických vět a obratů s nejdůležitější slovní zásobou. Na rozdíl od slovníků, kde jsou nazvučena pouze hlavní hesla, je zde k dispozici zjednodušený přepis výslovnosti celých vět.

Vedle konverzace můžete pro tyto jazyky využít i přílohu Užití slov zaměřenou na zrádná slova, která mohou svádět k jiným překladům a výkladům.

Přehledné, přesné a aktuální překlady

Slovníky, které najdete na tomto portálu, vytvářejí lingvisté nikoli strojové překladače. Díky tomu obsahují hesla spoustu doplňujících informací potřebných pro výběr správného překladu. Jsou to například kontextové poznámky, příklady užití ve větách nebo vazby s předložkami a pády. Hesla jsou přehledně členěna podle slovních druhů a jednotlivých významů. Pro snazší orientaci jsou doplňkové informace zobrazovány v různých fontech a barvách.

Svět kolem nás se stále mění a společnost vyvíjí, to se samozřejmě odráží i ve slovní zásobě. Každým rokem tak narůstá počet nově utvořených slov. Některá mají jen jepičí život, jiná se stanou natolik populárními, že se stávají běžnou součástí slovní zásoby. Práce našich lexikografů spočívá mj. v průběžném opravování a doplňování stávající databáze hesel zařazených do slovníku. Neustále sledujeme nová vydání výkladových slovníků, glosáře neologismů, živý jazyk v tisku i internetových zdrojích. Přidáváme nové významy známých slov i příklady, zároveň vytváříme rozsáhlou databázi nových slov, která dosud ve stávajících slovnících nebyla popsána. Řada slov jsou vysoce odborné termíny z různých vědních oborů, s mnohými se však běžně setkáte třeba při čtení denního tisku. Takové jsou např. termíny týkající se politiky, ekonomie a společenského života. Populární jsou samozřejmě termíny odrážející rychlý technologický vývoj moderní společnosti. Přidáváme však i výrazy patřící do běžné slovní zásoby i výrazy hovorové.

Data jsou skutečně aktuální, stále přidáváme nová hesla a příklady do všech jazyků a celý portál aktualizujeme 3-4x ročně.

Četné jazykové a gramatické informace

Díky tomu, že slovník není generován strojově, ale vytváří ho lingvisté, obsahuje spoustu důležitých doplňkových informací, které umožní správný výběr překladu a jeho správné použití ve větě. K tomu dopomohou zejména údaje o tvarosloví a o použití slov v kontextu.

Samotná hesla jsou přehledně členěna podle slovních druhů a podle významů. Důsledně jsou rozlišována homonyma.

V záhlaví je uveden slovní druh, ve vybraných jazycích jsou za heslem uvedeny i důležité morfologické informace – konjugační a deklinační koncovky, změny v kmeni, celé nepravidelné tvary, u adjektiv a adverbií tvary komparativu a superlativu, u aglutinačních jazyků pak i postpozice a prepozice. Nepravidelná slovesa jsou navíc označena hvězdičkou.

V angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině a ruštině si můžete nechat zobrazit podrobné tabulky tvarosloví – najdete tu například kompletní přehled tvoření všech časů jednoduchých i složených, tabulky skloňování substantiv a adjektiv či přehledy stupňování.

Je-li to potřeba, uvádíme u hesel i překladů přízvuk. V němčině je tak například vyznačen přízvuk u všech předpon, podle nějž se určuje jejich odlučitelnost či neodlučitelnost.

Hesla jsou zpracována tak, aby poskytovala maximum informací potřebných pro správný překlad v kontextu. Najdete tu uvedené valence, tj. vazby slov s konkrétními pády a předložkami, nebo množství poznámek usnadňujících pochopení konkrétního významu. Součástí slovníku je i mnoho ustálených obratů a běžných frází.

Samostatně, v levé části okna, se zobrazují další podpůrné informace – synonyma a antonyma, složeniny daného slova, frázová slovesa a podobně. Pro vybrané jazyky je k dispozici i samostatně zpracovaná gramatika, tipy k použití slov a tematicky členěná konverzace.

Vhodnější nástroj pro výuku než překladač

Portál je užitečnou pomůckou pro výuku jazyků, ať už pro studenty nebo učitele. Vedle přehledně zpracovaného slovníku jsou pro nejběžněji vyučované jazyky k dispozici i konverzace a základní gramatika.

Ve slovníkové části najdete:

 • překlad
  • hesla jsou přehledně členěná podle významů a slovních druhů
  • v záhlaví je uveden slovní druh a případně další morfologické informace
  • hesla obsahují množství poznámek, které zpřesňují překlad slova a usnadňují pochopení významu
  • pokud neexistuje vhodný překlad, je slovo vysvětleno výkladem
  • u mnoha slov uvádíme informaci, s kterou předložkou či s kterým pádem se slovo pojí; tuto základní informaci většina jiných online slovníků postrádá
  • důsledné rozlišování homonym
 • výslovnost
  • u všech hesel je uveden kompletní přepis výslovnosti IPA, v případě čínštiny v pinyin
  • pro hlavní jazyky je též k dispozici vzorová výslovnost namluvená rodilým mluvčím v rozsahu až 40 000 hesel
  • u italských a ruských hesel je vyznačen přízvuk
  • v němčině je vyznačen přízvuk u všech homonym, z nichž jedno má odlučitelnou a druhé neodlučitelnou příponu
 • tvarosloví
  • ve vybraných jazycích jsou za heslem uvedeny (nepravidelné) tvary substantiv, adjektiv i sloves
  • nepravidelná slovesa jsou navíc označena hvězdičkou
  • v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině i ruštině si můžete nechat zobrazit podrobné tabulky tvarosloví – najdete tu například kompletní přehled tvoření všech časů jednoduchých i složených, v němčině se mohou hodit tabulky skloňování adjektiv ve všech variantách podle spojení se členy
 • další funkce pro rozšiřování slovní zásoby
  • k mnoha heslům se ihned zobrazí synonyma a antonyma, tuto informaci najdete v levé dolní části okna
  • výbornou pomůckou pro rozšiřování slovní zásoby je i zobrazení dalších slov se stejným kmenem, ale odlišnou předponou či příponou
  • v němčině se lze tímto způsobem seznámit s typickým prvkem slovotvorby – skládáním slov
  • v angličtině jsou přehledně zobrazena i všechna frázová slovesa se stejným základním slovesem
  • samostatně zpracované tematické okruhy, např. Barvy, Ptáci, Ovoce, Pevnina, Nemoci, Vaření, Nápoje, Jazyky atd., celkem více než 100 témat v každém jazyku
  • příloha Užití slov obsahuje tipy, jak se vyvarovat chyb při překládání. Najdete tu vysvětlení, jak správně používat slova, která se často zaměňují, nebo jejichž podoba může svádět k jinému překladu.
 • V konverzační části najdete:
  • přehledně zpracovaných 36 tematických okruhů z každodenního života a cestování
  • 2 600 praktických vět a obratů
  • studenti ocení zjednodušený přepis výslovnosti všech textů
 • Gramatická část obsahuje:
  • základní přehled gramatiky daného jazyka, o nějž může učitel opřít svůj výklad, nebo kterým si může student připomenout již zapomenuté
  • v přehledných tabulkách a stručných textech najdete informace o výslovnosti, jednotlivých slovních druzích, skloňování, časování i syntaxi
  • součástí gramatiky je i seznam nepravidelných sloves

Kvalitní zdroj informací pro práci s jazyky

Slovníky na portálu dict.com v sobě spojují výhody klasických knižních slovníků s funkčností elektronických nástrojů. Hesla vytvářejí profesionální lingvisté na základě ověřených zdrojů a starají se také o neustálé doplňování a aktualizování databáze. Najdete zde všechny potřebné informace pro správný výběr překladu a jeho použití – vazby s předložkami a pády, upřesnění kontextu, ustálené obraty, příklady užití ve slovních spojeních, běžné fráze a podobně. Pro angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu a španělštinu je k dispozici zvláštní příloha zaměřená na zrádná slova a tzv. falešné přátele, díky které se mohou uživatelé vyvarovat mnohých chyb.

Moderní technologie umožňují rychlejší a pohodlnější vyhledání konkrétního slova či překladu. Vyhledávací funkce šetří čas a zvyšují úspěšnost nalezení správného překladu. Během chvilky prohledají obě strany slovníku a nabídnou veškerá místa, kde se slovo v různé podobě vyskytuje. Technologie snižují také nároky na znalost cizího jazyka – poradí si s nejrůznějšími gramatickými tvary, překlepy i chybějící diakritikou.

Při vyhledávání můžete využít například:

 • hledání v obou směrech: není nutné volit směr překladu, aplikace správně určí, z kterého jazyka vložené slovo pochází
 • morfologické hledání: můžete zadávat slova v libovolném tvaru, tedy rodě, čísle, pádu či času
 • fulltextové hledání: pod základním heslem se zobrazí další výskyty zadaného slova v příkladech či slovních spojeních
 • našeptávač: stačí vložit první 3 písmena slova a zobrazí se nabídka možných hesel
 • bez diakritiky: můžete vložit slovo i bez háčků, čárek či jiných diakritických znamének, aplikace vyhledá správné heslo; toto oceníte zvláště na mobilních telefonech
 • oprava překlepů: pokud zadáte slovo nesprávně, program vám nabídne správné možnosti

Dostupnost zdarma a online

Na portálu dict.com se snadno zorientujete, ovládání je intuitivní a efektivní.

Slovníky nabízejí uživatelsky příjemné prostředí - program umí rozpoznat překlepy, nabídne nejbližší slova, vyhledá slovo v jakémkoliv tvaru nebo vytvoří historii vyhledávání.

U mnohých online-slovníků narazíte na problém zadávání slov v nelatinkových znacích či s diakritikou. Toto úskalí pomáhají na portálu překonat zabudované virtuální klávesnice nebo možnost zadávat slova bez diakritiky a používat latinkový přepis.

Slovníky můžete bez obav používat na různých typech zařízení – od stolního počítače, přes notebooky a tablety, po mobilní telefony, zobrazení stránek se jim díky responzivnímu webdesignu vždy přizpůsobí.

Široká nabídka 30 jazyků

Portál nabízí celkem 30 jazyků v 900 kombinacích a naleznete v něm i méně obvyklé jazyky jako korejština, finština, srbština či indonéština. Pokud vás zajímají spíše exotické jazyky, nemusíte se obávat, že byste si v běžných situacích se slovníky nevystačili. V průměru obsahují menší jazyky na 40 000 hesel zpracovaných standardním způsobem - s přepisem výslovnosti, gramatickými informacemi a příklady.

 • přepis výslovnosti je přizpůsoben jazyku uživatele
 • kontextové poznámky a morfologické informace jsou v jazyce uživatele
 • program umí rozpoznat překlepy a nabídne nejbližší slova
 • můžete zadávat slovo v jakémkoliv gramatickém tvaru
 • k dispozici jsou speciální klávesnice pro znaky, které nemusí být na vaší klávesnici
 • v anglicko-českém slovníku můžete zadat slovo i pouze tak, jak je slyšíte
 • v čínsko-českém slovníku můžete zadávat slova i v přepisu pinyin
 • v japonsko-českém a korejsko-českém slovníku můžete hledat slova podle přepisu výslovnosti
 • v řecko-českém slovníku najdete správné heslo i pokud slovo nenapíšete tradiční alfabetou , ale latinkou; lze psát slova i bez diakritiky
 • v srbsko-českém slovníku můžete zadávat hesla v latince i cyrilici