×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconfor1iconfor2iconføriconfór~
Reklama:

Okolí

fonduefonemfonetikfonetiskfoniaterfoniatrifontænefoodprocessorfor1for2foragtforagteforagteligforanforanderligforandreforandre sigforandringforankreforanstaltningforanstaltningerforarbejdeforargeforargelse
Zobrazit vše (24)
for1 [ˈfʌ]
prep
1.pro koho (určení ap.)
2.na co (účel ap.), k čemu (určený ap.), pro co (účel, cíl)
3.za kolik (koupě, odměna ap.)
4.na (trvání, pobyt ap.)
conj
neboť
adv
příliš (těžký ap.), moc jaký
phr
alt for hvordan příliš (těžký ap.), moc jakýfor at aby (účel), proto, abyfor den samme pris za stejnou cenufor tredje gang po třetífor og imod pro a proti (zvažované aspekty)Hvad gør det godt for? K čemu je to (dobré)?Jeg skal have et værelse for tre dage. Potřebuji pokoj na tři dny.
Reklama:

afvekslingfor afvekslingens skyld pro změnu, pro zpestření
altalt for hvordan příliš (těžký ap.), moc jaký
altidfor altid navěky, provždy, trvale (bez ustání ap.), věčně (navždy)
andetfor det andet za druhé
anseanse ngn/ngt for ngn/ngt považovat, pokládat, mít koho/co za koho/co (za blbce ap.)
barnbarn uden for ægteskabet nemanželské dítě
bestandigfor bestandig nadobro (navždy)
betalingbetaling (for befordring) jízdné
bindbind for øjnene páska přes oči
bindgive bind for øjnene zavázat oči
brughave brug for ngt (nutně) potřebovat, potřebovat co
drønfor fuldt drøn naplno, na doraz, co to dá (na maximum ap.)
eksempelfor eksempel například, na příklad, třeba (příklad)
evigfor evig og altid navěky
evigtfor evigt napořád, navždy, věčně
faldefalde for ngn/ngt zamilovat se do koho/čeho (náhle, silně), (přen.) propadnout komu/čemu (milostně ap.)
fandenfor fanden Kruci!, Do háje!, Hrome!
fareudsætte ngn/ngt for fare ohrozit koho/co, vystavit koho nebezpečí
forlangeforlange for høj pris ošidit koho (naúčtovat příliš ap.)
forrige... før forrige... předminulý (týden ap.)
fremfrem for alt především
fremtidfor al fremtid navěky
fuldstændighedfor fuldstændighedens skyld pro úplnost
fødtfor tidlig født nedonošený
førfør tiden dřív (časněji, předčasně ap.)
førstefor det første za prvé, v prvé řadě
første(for) første gang poprvé
gammelblive (for) gammel zastarat
gangfor anden gang podruhé
gangfor en anden gang propříště
gang(for) første gang napoprvé, poprvé, prvně
gangfor tredje gang do třetice
gudfor guds skyld proboha
gøregøre rede for ngt vyložit (objasnit)
holdeholde ngn/ngt for považovat, pokládat, mít koho/co za koho/co (za blbce ap.)
hvadfor hvad zač (za co)
hvadhvad for en který (tázací)
hverhver for sig zvlášť (odděleně), samostatně (ne v jednom)
høreviddeuden for hørevidde mimo doslech
indeninden for rammerne af ngt v rámci čeho (mezí, rozsahu ap.)
indkomstindkomst før skat hrubý příjem
kommekomme for sent zpozdit se (přijít pozdě), opozdit se
kortkort efter/før ngt krátce po čem/před čím
længstfor længst dávno
løfteløfte hånden (for at slå) napřáhnout se (k úderu ap.)
mangefor mange přespříliš, příliš mnoho (o počitatelných)
megetfor meget přespříliš, příliš mnoho
mestfor det meste vesměs, většinou, převážně
månedfor en måned siden před měsícem
nyligfor nylig nedávno
nyligindtil for nylig donedávna
ordord for ord doslova (slovo po slovu)
prisfor den samme pris za stejnou cenu
prisfor en god pris za rozumnou cenu
rammeinden for rammerne af ngt v rámci čeho (mezí, rozsahu ap.)
redegøre rede for ngt vyložit (objasnit)
sanssans for humør smysl pro humor
sentfor sent pozdě (ne včas)
sentkomme for sent zpozdit se (přijít pozdě), opozdit se
sidenfor lang tid siden dávno
skovrydde for skov (les.) odlesnit
stedi stedet for ngn/ngt místo (zastoupení), namísto čeho, za koho (namísto - udělat ap.)
stundfor en kort stund nakrátko (na chvíli ap.)
ståstå over for ngn/ngt čelit, postavit se komu/čemu (na odpor, nepříteli ap.)
syngesynge for sig selv prozpěvovat si
sæsonuden for sæsonen u mimo sezonu
sørenfor søren zatraceně
tagetage ngn/ngt for ngt považovat, pokládat, mít koho/co za koho/co (za blbce ap.)
talefor ikke at tale om natož, nemluvě o čem
tidfør tiden dřív (časněji, předčasně ap.)
tidligfor tidlig předčasný
tidligtfor tidligt předčasně
tilfældefor det tilfælde at kdyby (náhodou), pokud (by)
tilfældefor det tilfældes skyld kdyby (náhodou), pokud (by)
tredjefor det tredje za třetí (ve výčtu)
trodstil trods for ngt (i) přes co (nehledě na), navzdory čemu
trækketrække ngt for zatáhnout co (záclonu ap.)
udsætteudsætte ngn/ngt for fare ohrozit koho/co
ugunsttil ugunst for ngn v neprospěch koho
ulykkevære ude for en (bil)ulykke bourat (mít autonehodu)
værdisætteværdisætte for højt nadhodnotit
øvrigfor øvrigt nadto, ostatně
åbenåben for offentligheden přístupný veřejnosti
årfor et år siden před rokem
årfor to år siden předloni
bødeJeg fik en bøde for at køre for hurtigt. Dostal jsem pokutu za rychlou jízdu.
dagfor i dag u pro dnešek
fareDer er fare for, at... Hrozí (nebezpečí), že...
førfør afrejsen před odjezdem
førJeg er tilbage, før han kommer. Vrátím se, než přijde.
gladJeg er glad for, at... Jsem rád, že...
helvedeFor helvede! Kurva! (rozčílení ap.), Do prdele!
holdeHold det for dig selv. Nech si to pro sebe. (informaci ap.)
holdeKan du holde det for mig? Můžete mi to podržet?
hvadHvad for en vil du have? Který chcete?
hvadHvad for noget? Cože? (nerozumím)
hvadHvad gør det godt for? K čemu je to (dobré)?
imodfor og imod pro a proti (zvažované aspekty)
køreBussen kørte 5 minutter for tidligt. Autobus odjel o 5 minut dříve.
Reklama: