×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconÄltereiconalticonAlt
Reklama:

Okolí

AltenAltenheimAltenhilfeAltenteilAltenwohnheimAlterälterAlterationÄlterealternAlternationalternativAlternative1Alternative2AlternativenergiealternierenaltersaltersabhängigAltersabstandAltersaufbaualtersbedingtAltersbegrenzungAltersdurchschnittAltersgenosse
Zobrazit vše (24)

Ältere

1327r/e(~n, ~n)
starší, seniorLucas Cranach der Ältere Lucas Cranach starší
Reklama:

altAlt und Jung staří i mladí (všichni)
altj-n alt machen dělat starším koho (účes, oblečení ap.)
altalt wie Methusalem starý jako Metuzalém (velmi starý)
altj-n/etw. zum alten Eisen werfen házet do starého železa koho/co
altzum alten Eisen gehören patřit do starého železa
altJung getan, alt gewohnt. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
altAlte Liebe rostet nicht. Stará láska nerezaví.
altdie alte Litanei stará písnička (stará záležitost)
alteine alte Rechnung mit j-m begleichen vyrovnat starý účet s kým (oplatit)
altauf meine alten Tage na stará kolena (ve vysokém věku)
belassen*alles beim Alten belassen nechat vše při starém
Gardenoch (einer) von der alten Garde sein být (jedním) ze staré gardy
gewohntJung getan, alt gewohnt. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
Haseein alter Hase starý mazák (zkušený)
HerrAlte Herren staří páni (hráči nad 32 let)
jungJung und Alt staří i mladí (všichni)
Knackeralter Knacker starý dědek
Schrotvon altem/echtem Schrot und Korn z ryzího kovu (poctivý a schopný)
tun*Jung getan, alt gewohnt. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
alsälter als du starší než ty
anknüpfenan einen alten Brauch anknüpfen navázat na starý zvyk
destoJe älter sie wird, desto anspruchsvoller wird sie. Čím je starší, tím je náročnější.
genugalt/klug genug dost starý/chytrý
Kulturdie Kultur der alten Inkas kultura starých Inků
schulpflichtigim schulpflichtigen Alter ve školou povinném věku
Trottin den alten Trott verfallen/zurückfallen vrátit se do starých kolejí
vonim Alter von sechs Jahren ve věku šesti let
werden*alt/gesund/müde/zornig werden zestárnout/uzdravit se/unavit se/rozzuřit se
wesentlichwesentlich älter/jünger sein být podstatně starší/mladší
Zeiteine Sage aus alter Zeit pověst ze starých časů
zierlicheine zierliche alte Dame křehká stará dáma
zuzu alt příliš starý
abkaufenSie kaufte ihm ein altes Radio ab. (Od)Koupila od něho staré rádio.
AlterEr ist (ungefähr) in meinem Alter. Je (zhruba) v mém věku.
AlterEr starb im Alter von 60 Jahren. Zemřel ve věku 60 let.
Alterdas Alter achten vážit si stáří
BegleitungSie kam in Begleitung eines älteren Herrn. Přišla v doprovodu staršího muže.
belebenalte Sitten und Gebräuche beleben oživit staré zvyky a obyčeje
brechen*mit einer alten Gewohnheit brechen skoncovat se starým zvykem
Burgdie Ruinen einer alten Burg ruiny starého hradu
erstEr ist erst 6 Jahre alt. Je mu teprve 6 let.
festhalten*an alten Gewohnheiten festhalten držet se starých zvyků
Freundein alter Freund starý přítel
JahrSie ist 12 Jahre (alt). Je jí 12 (let).
jeJe älter man wird, desto erfahrener wird man. Čím je člověk starší, tím je zkušenější.
knappSie war knapp 10 Jahre alt. Bylo jí skoro 10 let.
obOb alt, ob jung, alle sind willkommen. Ať starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.
Rückfallder Rückfall in alte Fehler/Gewohnheiten návrat ke starým chybám/zvyklostem
Rückgriffder Rückgriff auf alte Methoden návrat ke starým metodám
schnüffelnEr schnüffelte in alten Briefen seiner Frau. Slídil ve starých dopisech své manželky.
segnenim gesegneten Alter von 90 Jahren v požehnaném věku 90 let
sein*Wie alt bist du? Kolik je ti (let)?
Sittenach alter Sitte podle starých obyčejů
spukenIn dem alten Haus spukt es. V tom starém domě straší.
Studiumdas Studium alter Kulturen studium starých kultur
überüber achtzig Jahre alt sein mít už přes osmdesát let
umum zwei Jahre älter sein být o dva roky starší
u̲mfunktioniereneine alte Fabrik zu einer/in eine Disko umfunktionieren předělat starou továrnu na diskotéku
u̲mwandelnalte Mühle in ein Restaurant umwandeln předělat starý mlýn na restauraci
u̲nterbringen*den alten Sessel im Keller unterbringen dát staré křeslo do sklepa
viervier (Jahre alt) sein mít čtyři (roky)
altWie alt bist du? Kolik je ti let?
mentální(ped.) mentální věk mentales Alter
pannastará panna eine alte Jungfer
starýstarý mládenec (alter) Junggeselle
starý(círk.) Starý zákon Altes Testament
zákonStarý zákon Altes Testament
bábastará baba eine alte Schachtel
bezmocnýbezmocné stáří kraftloses Alter
blbnoutK stáru blbne. Mit dem Alter wird er dumm.
býtJe mu 24 let. Er ist 24 Jahre alt.
býtKolik jí je? Wie alt ist sie?
býtJe stejně starý jako já. Er ist so alt wie ich.
civilizacestarověké civilizace die alten Zivilisationen
ctihodnýdožít se ctihodného věku ein respektables Alter erreichen
dávnýdávné vzpomínky alte Erinnerungen
dočkat sedočkat se dlouhého věku ein hohes Alter erreichen
dosáhnoutdosáhnout vysokého věku ein hohes Alter erreichen
dospělýv dospělém věku im erwachsenen Alter
kolikKolik je jí let? Wie alt ist sie?
kostprotáhnout staré kosti die alten Knochen strecken
křápTo auto už je starý křáp. Das ist schon eine alte Kiste.
létoKolik je ti let? Wie alt bist du?
mistrdíla starých mistrů Werke alter Meister
mnohemByl mnohem starší než ona. Er war viel älter als sie.
moctMůže mu být tak 48. Er mag etwa 48 Jahre alt sein.
mravstarý mrav ein alter Brauch
nemluvnětříměsíční nemluvně drei Monate altes Baby
nemnohonemnoho starší nicht viel älter
neurčitýmuž neurčitého věku ein Mann von unbestimmtem Alter
oJe o dva roky starší než já. Sie ist zwei Jahre älter als ich.
pokročilýpokročilý věk fortgeschrittenes Alter
pozdnív pozdním věku im späten Alter
pravdaTo je stará pravda. Das ist eine alte Wahrheit.
prořídnoutS přibývajícím věkem mu prořídly vlasy. Mit zunehmendem Alter hat sich sein Haar gelichtet.
přidržet sepřidržet se starých zvyků an alten Bräuchen festhalten
ruinaruina starého hradu die Ruine der alten Burg
sesout seStará budova se sesula. Das alte Gebäude ist eingestürzt.
slábnoutPaměť starých lidí slábne. Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.
slepnoutVe stáří začal slepnout. Im Alter fing er an, blind zu werden.
Reklama: