×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconals1iconals2iconals3
Reklama:

Lekce 15

allgemeingrundlegendAnspruchbehauptenKlassewirklichHilfeArmeeals1wennvorschlagen*verbinden*raten*beraten*entscheiden*empfehlen*Leiter1erreichenbeweisen*GesellschaftZustandBedingungRegierungfortsetzenrechnendeckenzudeckenAbkommeneintreten*rettensichergefährlichArtliebpassend
Zobrazit vše (35)

Okolí

alphanumerischAlphüttealpinAlpinismusAlpinistAlpinistikÄlplerälplerischals1als2als3alsbaldalsbaldigals dassalso1also2also3als obaltAltAltanAltarAltarbildaltbacken
Zobrazit vše (24)

als1

1301Konj
1. kdyžvyjadřuje časovou soudobost dějů ve větě hlavní a vedlejšíAls ich noch Kind war,... Když jsem byl ještě dítě,...
2. (ve chvíli,) kdy(ž)...Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort. Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.
Reklama:

alswas sonst als... co jiného než...
alsumso + Komparativ, als... tím + 2. stupeň, že...
als dasszu + Adjektiv ... als dass ... příliš + přídavné jméno ... (než) aby/na to aby ...
aussehen*aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte vypadat, jako by neuměl do třech napočítat
HandBesser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
heutelieber heute als morgen raději hned
insoferninsofern (als) pokud, v případě, že..., za předpokladu, že...
obals ob jako by
Polizeidümmer sein, als die Polizei erlaubt být hloupější než zdrávo
schlechtmehr schlecht als recht nic moc, žádná sláva
sowohlsowohl ... als (auch) jak ... tak (i)
übrigj-m bleibt nichts (anderes übrig (als...) komu nezbývá nic jiného, (než..)
umsoumso ... als/weil tím ... že
weiternichts weiter (als)... nic víc (než)...
alsälter als du starší než ty
alsnichts (anderes) als... nic (jiného) než...
auftreten*vor dem Gericht als Zeuge auftreten vystupovat před soudem jako svědek
ausrufen*j-n als Sieger ausrufen prohlásit koho za vítěze
beträchtlichbeträchtlich schneller/größer, als ... podstatně rychlejší/větší, než ...
Musterj-m als Muster dienen sloužit komu za/jako vzor
sowohlsowohl Männer und Frauen als auch Kinder jak muži a ženy, tak i děti
WährungEuro als einheitliche Währung der Europäischen Union euro jako jednotná měna Evropské unie
Zeitzu der Zeit, als... v (té) době, kdy...
addenIch habe ihn als Freund auf Facebook geaddet. Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.
alsWo sonst als hier kann man so gut essen? Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?
alsEs kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre. Připadalo mi, jako by právě vstal.
alsEr arbeitet als Lehrer. Pracuje jako učitel.
alsDas Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft. Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.
als dassEr ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde. Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.
als obEr machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe. Dělal na mě dojem, jako by spal.
anbieten*sich j-m als Dolmetscher anbieten nabídnout se komu jako tlumočník
anführenetw. als/zur Entschuldigung anführen uvést co na omluvu
anführenj-n als Zeugen anführen uvést koho jako svědka
angeben*etw. als Grund angeben uvést co jako důvod
AnscheinEs hat den Anschein, dass.../als ob... Vypadá to, jako by.../že...
arbeitenals Tischler/Elektriker arbeiten pracovat jako truhlář/elektrikář
auffassenj-s Worte als Vorwurf auffassen chápat čí slova jako výčitku
ausersehen*j-n als Leiter der Gruppe ausersehen zvolit koho vedoucím skupiny
ausweisen*Dieser Film weist ihn als begabten Regisseur aus. Tento film o něm svědčí jako o nadaném režisérovi.
bekennen*sich als/für schuldig bekennen přiznat se ke své vině
berüchtigtEr ist als Raufbold berüchtigt. Je pověstný jako rváč.
berufen*sich auf j-n als Zeugen berufen dovolávat se koho jako svědka
betrachtenj-n als seinen Feind betrachten považovat koho za svého nepřítele
dassals dass než aby
dazukommen*Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte. Přišel jsem, právě když se stala nehoda.
dennEr ist als Sänger bekannter denn als Komponist. Je známější jako zpěvák než jako skladatel.
drankommen*als Letzter drankommen přijít na řadu jako poslední
eignenDiese Vase eignet sich als Geschenk. Tato váza se hodí jako dárek.
Einleitungzur/als Einleitung na úvod/začátek
Einschreibeneinen Brief als Einschreiben schicken poslat dopis doporučeně
einsetzenAls wir in Not waren, hat er sich für uns eingesetzt. Když jsme byli v nouzi, zastal se nás.
einstellenj-n als Aushilfe einstellen zaměstnat koho na výpomoc
entlarvenetw. als Lüge entlarven odhalit co jako lež
erachtenetw. als seine Pflicht erachten pokládat co za svou povinnost
erkennen*etw. als richtig erkennen uznat co za správné
ernennen*j-n als seinen/zu seinem Nachfolger ernennen jmenovat koho svým nástupcem
ErsatzIch bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte. Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.
fungierenals Schiedsrichter fungieren vykonávat funkci rozhodčího
gelten*Das gilt als sicher. Určitě to platí.
geschehen*Er tut, als wäre nichts geschehen. Dělá, jako by se nic nestalo.
handelnIm Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter. V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.
HausTu als ob du zu Hause wärst! (Chovej se) Jako doma!
interpretierenSein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren. Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.
LeuteDie Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute. Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.
mehrmehr als genug více než dost
mehrmehr als zwei Jahre více než dva roky
meldenEr ist als vermisst gemeldet. Je nahlášen jako nezvěstný.
Nachteilsich als Nachteil etw. Gen erweisen ukázat se jako nevýhoda čeho
nehmen*etw. für/als ein gutes Zeichen nehmen brát co jako dobré znamení
passierenEr tat so, als sei nichts passiert. Dělal, jako by se nic nestalo.
Pfandetw. als Pfand nehmen vzít si co jako zástavu
rangierenals erster rangieren být první v pořadí
schlagen*Er ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden. Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.
spät(hovor.) besser spät als nie lepší pozdě než nikdy
stürmen(přen.) Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne. Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.
tätigals Lehrer tätig sein pracovat jako učitel
Todder Tod als Sensenmann smrtka s kosou
tun*Sie tat so, als wäre nichts passiert. Dělala, jako by se nic nestalo.
verhängnisvollsich als verhängnisvoll erweisen ukázat se osudným
vielEr ist viel fleißiger als du. Je mnohem pilnější než ty.
wenigHeute habe ich noch weniger Zeit als gestern. Dnes mám ještě méně času než včera.
wieSie war als Politikerin wie als Künstlerin sehr erfolgreich. Byla velmi úspěšná jako politička i jako umělkyně.
zurückschrecken*Er schreckte zurück, als er die Spinne sah. Uskočil, když uviděl pavouka.
zweckentfremdendie Garage als Büro zweckentfremden používat garáž jako kancelář
Glückmehr Glück als Verstand haben mít víc štěstí než rozumu
verschlagen*Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache. Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.
dardostat co darem etw. geschenkt/als Geschenk bekommen
dostmít víc než dost mehr als genug haben
dostvíce než dost mehr als genug
vtipbýt terčem vtipů als Zielscheibe des Spottes dienen
záminkabýt pouhou záminkou nur als bloßer Vorwand dienen
bonbonekjako bonbonek na závěr čeho als Bonbon zum Schluss etw. Gen
cenit sicenit si koho jako odborníka j-n als Fachmann wertschätzen
členpřijmout koho za člena j-n als Mitglied aufnehmen
dámaKrál má větší hodnotu než dáma. Der König zählt mehr als die Dame.
doběhnoutDoběhl jako třetí. Er kam als Dritter an.
hosteskapracovat jako hosteska na veletrhu auf der Messe als Hostess arbeiten
jakjak doma, tak v cizině sowohl zu Hause als auch im Ausland
Reklama: