×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icondieser, diese, diesesicondieses
Reklama:

Lekce 1

ichduersiees1wirihr2der, die, dasdiedasjaneindieser, diese, diesesdiesediesesda1hiermeindein1sein2ihr3unser1euer1sein1*haben*können1*dürfen1*mögen2*brauchenmüssen1*wollen1*fragenantworten
Zobrazit vše (33)

Okolí

diesdiesbezüglichdieseDieseldieselbedieselbigeDieselmotorDieselöldieser, diese, diesesdiesesdiesigdiesjährigdiesmaldiesmaligdiesseitigdiesseitsDiesseitsDietrichdiffamierenDiffamierungDifferenzDifferenzialDifferenzialrechnungdifferenzieren
Zobrazit vše (24)

dieser, diese, dieses

8395, diesPron
1. tento, tato, toto (zdůraznění)Dieser Platz (hier) ist frei. Toto místo (tady) je volné.Dieses Kleid gefällt mir gut. Tyto šaty se mi líbí.
2. ten(to), ta(to), to(to)Dieser Peter ist ein netter Kerl. Ten Petr je milý chlapík.
3. to(to) (o již zmíněném)Dies war von großem Nutzen. To(to) bylo velmi užitečné.Ich weiß nur dies, dass er kommt. Vím jen to, že přijde.
phr
dies und das, dies(es) und jenes to i ono, všelicos
Reklama:

Weltnicht von dieser Welt sein, in einer anderen Welt leben nebýt z tohoto světa, žít v jiném světě (být mimo realitu)
anan diesem Tag v tento den, toho dne
Hinsichtin dieser Hinsicht po této stránce
inin diesem Buch v této knize
Jahrdieses Jahr tento rok
ungeachtetungeachtet dieser Tatsache navzdory této skutečnosti
abschneiden*Dieser Pfad schneidet ab. Tato stezka je zkratka.
AbschnittBewahren Sie diesen Abschnitt gut auf! Tento ústřižek dobře uschovejte!
anbelangenwas mich/diese Sache anbelangt... co se mě/této věci týká...
anfangen*Sie fing mit diesen Worten an... Začala těmito slovy...
anhaftenDer Schmutz haftet an dieser Stelle fest an. Špína pořádně lpí na tomto místě.
auskommen*Mit diesem Gehalt komme ich überhaupt nicht aus. S tímto platem vůbec nevyjdu.
austreiben*Diese Unsitte werde ich dir schon noch austreiben! Těmto zlozvykům tě ještě odnaučím!
ausweisen*Dieser Film weist ihn als begabten Regisseur aus. Tento film o něm svědčí jako o nadaném režisérovi.
bedienenWer bedient an diesem Tisch? Kdo obsluhuje u tohoto stolu?
beeinflussenDieser Autor ist von Böll beeinflusst. Tento autor je ovlivněný Böllem.
bestehen*Auf dieser Summe bestehe ich! Na této částce trvám!
betreffen*Diese Aufgabe betrifft jeden. Tento úkol se týká každého.
betreten*Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten. Do tohoto obchodu už nevkročím.
bewährenDieses Medikament hat sich bestens bewährt. Tento lék se výborně osvědčil.
bewegenDiese Theorie bewegt ihn schon lange. Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.
bewirkenDieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken. Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.
brauchenBei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken. U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.
bumsen(přen.) An dieser Kreuzung bumst es mindestens fünfmal wöchentlich. Na této křižovatce dojde minimálně pětkrát týdně ke srážce.
datierenDer Brief datiert vom 15. Januar dieses Jahres. Dopis je datován 15. ledna tohoto roku.
denenDiese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben. Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.
direktDiese Straße führt direkt ins Zentrum. Tato ulice vede přímo do centra.
duldenDiese Angelegenheit duldet keinen Aufschub/keine Verzögerung. Tato záležitost nesnese/nestrpí odkladu.
dürfen*In diesem Raum darf man nicht rauchen. V této místnosti se nesmí kouřit.
EhreDiese Einladung sollte er sich zur Ehre anrechnen. Toto pozvání by si měl pokládat za čest.
eignenDiese Vase eignet sich als Geschenk. Tato váza se hodí jako dárek.
eindringen*Ich bin noch nicht in dieses Problem eingedrungen. Ještě jsem nepronikl do tohoto problému.
einlassen*Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein! Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!
einlaufen*Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein. Všechny dopisy chodí na toto oddělení.
einziehen*Diese Creme zieht rasch in die Haut ein. Tento krém se rychle vstřebává do pokožky.
entgelten*Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank. Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.
entsetzenIch habe mich bei/vor diesem Anblick entsetzt. Při tom pohledu jsem se vyděsila.
erlernbarDiese Sprache ist leicht erlernbar. Tento jazyk se dá snadno naučit.
fallen*Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen. Toto tabu konečně padlo.
finden*Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet. Vůbec nevím, co na té ženské má.
fortwirkenDiese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort. Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.
FührungWir haben die Führung auf diesem Gebiet verloren. Ztratili jsme vůdčí postavení v této oblasti.
geeignetEr ist für diese Arbeit nicht geeignet. Na tuto práci se nehodí.
gehen*Worum geht es in diesem Film? O co jde v tomto filmu?
gelten*Diese Münze gilt nicht viel. Tato mince nemá velkou hodnotu.
gruselnEs gruselt ihn/ihm vor diesem Anblick. Při tomto pohledu se třese hrůzou.
halten*Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können. Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.
handelnBei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert. U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.
herhaben*Wo hast du diese Nachricht her? Odkud máš tuto zprávu?
hervorrufen*Diese Krankheit wird durch ein Virus hervorgerufen. Tuto nemoc vyvolává virus.
hinausführenDiese Tür führt in den Hof hinaus. Tyto dveře vedou do dvora.
inbegriffenIn diesem Preis ist die Mehrwertsteuer inbegriffen. Cena je včetně DPH.
konzentrierenBei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren. V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).
kribbeligDieses ewige Warten macht mich ganz kribbelig. Toto věčné čekání mě dost vytáčí.
langdiese Straße lang podél této ulice
liegen*Diese Arbeit liegt ihr nicht. Tato práce jí nesedí.
lösenDieses Mittel löst den Schmutz. Tento prostředek odstraňuje špínu.
machenDiese Hitze macht mich durstig. Z tohoto vedra jsem žíznivý.
machenDie Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle. Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.
meinIch mache dieses Jahr wieder meine Kur. Tento rok absolvuji opět svůj léčebný pobyt.
ParteiDiese Partei ist im Parlament vertreten. Tato strana je zastoupená v parlamentu.
PfandAuf dieser Flasche ist Pfand. Tato láhev je zálohovaná.
reiten*Bei diesem Wetter reitet es sich gut. Při takovém počasí se dobře jezdí.
RennerDieses Buch ist ein absoluter Renner. Ta kniha je absolutní trhák.
RezeptDieses Medikament gibt es nur auf Rezept. Tento lék je jen na recept.
SacheDieser Laden hat schöne Sachen. Tento obchod má pěkné věci.
schaffenEr schafft diese Arbeit allein nicht mehr. Sám už tuto práci nezvládne.
schaudernEs schaudert mich bei diesem Gedanken. Děsím se té myšlenky.
schaudernEs schaudert mir vor diesen Kerlen. Děsím se těchto chlapů.
sein*Die Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen. Ceny tento měsíc opět stouply.
selbstSelbst Peter kam zu diesem Treffen. Dokonce i Petr přišel na tu schůzku.
spielenSpielt er in diesem Film? Hraje v tomto filmu?
stehen*Dieses Beispiel steht für viele. Tento příklad vyjadřuje mnohé.
stinken*Diese Aufgabe stinkt mir. Tenhle úkol mi nevoní.
stopfenIch muss alle diesen Sachen in den Koffer stopfen. Všechny tyto věci musím nacpat do kufru.
stützenDiese Behauptung stützt sich auf Fakten. Toto tvrzení se opírá o fakta.
taugenDieser Film taugt nicht für Kinder. Tento film není vhodný pro děti.
TeilDiese Auseinandersetzung ist für beide Teile peinlich. Tento spor je pro obě strany trapný.
TonIch verbitte mir diesen Ton! Vyprošuji si tento tón!
u̲mbringen*(přen.) Diese Schufterei bringt mich noch um! Tahle dřina mě snad zabije!
Umstandunter diesen/(gar) keinen Umständen za těchto/žádných okolností
unterste̲hen*Dieses Amt untersteht unmittelbar dem Ministerium. Tento úřad spadá bezprostředně pod ministerstvo.
verbreitenDiese Krankheit ist weit verbreitet. Tato nemoc je velmi rozšířená.
verkraftenDiese Enttäuschung hat sie nur schwer verkraftet. S tímto zklamáním se jen těžko vyrovnala.
verschießen*Diese Farbe verschießt schnell in der Sonne. Tato barva na slunci rychle bledne.
widerstre̲benDieser Luxus widerstrebt mir. Tento luxus se mi protiví.
wollen*Diese Bäume wollen viel Wasser. Tyhle stromy chtějí hodně vody.
kdesikdesi cosi dies und jenes
příležitostk této příležitosti zu dieser Gelegenheit
humusJak můžeš sedět v tom humusu? Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?
jasnoUdělal jsem si v tomto problému jasno. Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.
kolísatV této otázce kolísal. In dieser Frage wankte er.
kulhatToto přirovnání kulhá. Dieser Vergleich hinkt.
letosletos na jaře dieses Jahr im Frühling
letošekLetošek se mu vydařil. Es ist ihm dieses Jahr gelungen.
nanicTyto údaje jsou nanic. Diese Angaben taugen nichts.
odstínVýznam toho slova má jiný odstín. Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.
ošiditTuto práci není možné ošidit. Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.
podněcovatTato kniha podněcuje k přemýšlení. Dieses Buch regt zum Nachdenken an.
podstoupitJsi toto riziko ochoten podstoupit? Bist du bereit, dieses Risiko einzugehen?
Reklama: