×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconwissen*iconWissen
Reklama:

Lekce 3

sehen*hörensprechen*sagenriechen*schmeckenschauenausfallen*finden*wissen*kennen*verlieren*auch1jetztdannniemalsein1, eine, einein2, eine, einkein, keinejeder, jede, jedesetwasnichtsjemandniemandSacheMannFrauKindJunge1Mädchen
Zobrazit vše (30)

Předpony

WissenGewissenVorwissenweiterwissen*wissen*

Slovní spojení

AllgemeinwissenFachwissenFaktenwissen

Okolí

wischfestWischlappenWischtuchWisentWismutwispernWissbegierwissbegierigwissen*WissenWissenschaftWissenschaftlerwissenschaftlichWissenschaftsbegriffWissenschaftsbetriebWissenschaftstheorieWissensdrangWissensdurstWissensgebietwissenswertwissentlichwitternWitterungWitwe
Zobrazit vše (24)

wissen*

47091Vb(weiß, wusste, hat gewusst)
1. vědět, znátSoviel ich weiß... Pokud (já) vím,...Man kann nie wissen. Jeden nikdy neví.
2. vědět, být informovaný
3. umět, vědětsich zu helfen wissen vědět si rady, umět si poraditetw. zu schätzen wissen umět ocenit co
Reklama:

BescheidBescheid wissen vědět, být informovaný, vědět si rady
drückenwissen, wo j-n der Schuh drückt vědět, kde koho tlačí bota
GottGott weiß bůhví (kdy, jak, co ap.)
heißWas ich nicht weiß, macht mich nicht heiß! Co oči nevidí, to srdce nebolí!
helfen*sich nicht (mehr) zu helfen wissen nevědět si (už) rady
HimmelWeiß der Himmel! Bůh ví!
Kopfnicht wissen, wo einem der Kopf steht nevědět, kde člověku hlava stojí
Kuckuck(Das) weiß der Kuckuck. Čert ví!
langgehen*wissen, wo es langgeht vědět, jak to chodí
Ratsich Dat (keinen) Rat wissen nevědět si (už) rady
Schuhwissen, wo j-n der Schuh drückt vědět, kde koho tlačí bota
schwarzschwarz auf weiß černé na bílém
sehretw. Akk sehr wohl wissen/können moc dobře vědět/umět co
stehen*nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht (už) nevědět, kde člověku hlava stojí
Stundewissen, was die Stunde geschlagen hat vědět, která bije
Teufel(Das) weiß der Teufel! Čertví!
Trumpfwissen was Trumpf ist vědět, jak na to
weißweiß wie die Wand bílý/bledý jako stěna
werwer weiß wie kdovíjak, bůhvíjak
Windwissen, woher der Wind weht vědět odkud vítr vane
gewissnichts Gewisses wissen nevědět nic určitého
Wissenmeines Wissens pokud je mi známo
ahAh, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte! Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!
behandelnSie weiß, wie man den Chef behandeln muss. Ví, jak se musí na šéfa.
damitIch sage es, damit ihr Bescheid wisst. Říkám to, abyste to věděli.
dassIch weiß, dass er kommen wollte. Vím, že chtěl přijít.
dieser, diese, diesesIch weiß nur dies, dass er kommt. Vím jen to, že přijde.
Dings, Dingsbums, DingsdaSie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo. Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.
dochIch konnte es doch nicht wissen! Vždyť jsem to nemohl vědět!
finden*Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet. Vůbec nevím, co na té ženské má.
Gewissennach bestem Wissen und Gewissen podle nejlepšího vědomí a svědomí
heißen*Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen. Ví, co to znamená nést zodpovědnost.
können*(hovor.) Man kann nie wissen. Jeden nikdy neví.
längstIch weiß das schon längst. Vím to již dlouho.
manMan kann nie wissen, wozu das gut ist. Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.
nichtSchnee ist nicht schwarz, sondern weiß. Sníh není černý, ale bílý.
schonWeiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon! Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!
sollen*(hovor.) Woher soll ich das wissen? Odkud to mám vědět?
sovielSoviel ich weiß... Pokud vím...
soweitSoweit ich weiß, ist er verreist. Pokud vím, tak odjel.
sowenigSowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen. Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.
tun*Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nevím, co mám dělat.
UmfangDer Umfang seines Wissens ist beachtlich. Rozsah jeho znalostí je značný.
vielEr weiß vieles. Ví mnohé.
vorgehen*Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht. Nikdo neví, co se tady vlastně děje.
WandEr wurde weiß wie eine Wand. Zbledl jako stěna.
wasIch weiß nicht, was ich sagen soll. Nevím, co (mám) říct.
wasDas ist alles, was ich weiß. To je vše, co vím.
Wissenetw. nach bestem Wissen und Gewissen tun udělat co podle nejlepšího vědomí a svědomí
spolehlivývědět ze spolehlivých zdrojů co etw. aus verlässlicher Quelle wissen
vědětnevědět si rady sich keinen Rat (mehr) wissen
aniAni nevím, kolik je hodin. Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.
cožeCože, ty o tom nevíš? Wie, du weißt nichts davon?
člověkČlověk nikdy neví. Man kann nie wissen.
dávnoTo vím už dávno. Das weiß ich schon längst.
dobřevědět vždy vše lépe immer alles besser wissen
dovéstDovede si pomoci. Er weiß sich zu helfen.
druhýJeden o druhém nevědí. Sie wissen voneinander nicht.
jakJeště nevím, jak se rozhodnu. Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.
jakýNevím, jaké to má výhody. Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.
jistěvědět co jistě etw. sicher wissen
kdybyKdybych to byl věděl dopředu. Hätte ich es vorher gewusst.
-liNevěděl, má-li se smát nebo plakat. Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.
musetTo bych musel vědět předem. Das müsste ich im Voraus wissen.
něcovědět něco bližšího (et)was Näheres wissen
obnášetVím, co to obnáší. Ich weiß, was das bedeutet.
obrátit seNevím, na koho se mám obrátit. Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.
odkdyOdkdy to víš? Seit wann weißt du das?
odkudOdkud to mám vědět? Woher soll ich das wissen?
ochuzovat seVůbec neví, o co se ochuzuje. Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.
podrážděnýNevím, proč je tak podrážděný. Ich weiß nicht, warum er so aufgeregt ist.
pokudPokud vím, máš být ve škole. Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.
potažený(bíle) potažený jazyk (weiß) belegte Zunge
pramenvědět co z dobrého pramene etw. aus guter Quelle wissen
přestatNeví, kdy přestat. Er weiß nicht, wann aufzuhören.
přílišVí toho příliš. Er weiß zu viel.
souvisetNevím, jak to souvisí. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.
tipovatVíš to, nebo jen tipuješ? Weißt du es, oder tippst du nur?
tyVšak ty víš! Du weißt schon!
uhodit(přen.) Ví, kolik uhodilo. Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.
určitěJedno vím zcela určitě. Eins weiß ich ganz sicher.
vědětpokud vím soviel ich weiß
vědětTo bohužel nevím. Das weiß ich leider nicht.
vůbecVůbec to nevěděl. Er hat es gar nicht gewusst.
vy(expr.) Však vy víte! Ihr wisst schon!
vyvléct seNevěděl, jak se má vyvléct. Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.
vždyťVždyť jsem to věděl! Ich habe es doch gewusst!
bílýmít co černé na bílém etw. schwarz auf weiß haben
černýmít co černé na bílém etw. schwarz auf weiß haben
kdeNevím, kde mi hlava stojí. Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.
určitýnevědět nic určitého nichts Bestimmtes wissen
vědětVždycky ví všechno nejlíp. Er weiß immer alles besser.
vědomípodle nejlepšího vědomí a svědomí nach bestem Wissen und Gewissen
vícVíc hlav víc ví. Zwei Köpfe wissen mehr als einer.
vítrvědět odkud vítr fouká wissen, woher der Wind weht
Reklama: