×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconnoiconno1~iconno2, nó~
Reklama:

Lekce 1

1noquéquiéncómoholaadióshastadíatardenochebueno1graciamucho2favormuybienmalregularestupendo1cansadoestar*ser1*yoélellanosotrosvosotrosellosellasustednadallamarcomprendervivirsaber1*amigoencantadobienvenidoyo
Zobrazit vše (42)

Okolí

nitrosonitruronivalnivelnivelaciónniveladornivelarníveononobelnobelionobiliarionobilísimonoblenoblezanocautnocedalnochenochebuenanocheronocheviejanociónnocionalnocividad
Zobrazit vše (24)

no

[no]24501
nm(pl. ~(e)s)
ne
adv
1. ne, nikoli (záporná odpověď)
2. ne? (očekávání)
3. ne- (záporka)
phr
a no ser que... leda(že), jen kdyby
a que no... (vsaď se,) že ne-
cómo no samozřejmě, jistě (kladná odpověď)
Reklama:

abastono dar abasto con alg(n) nestačit na koho/co, para/a hacer alg nezvládnout udělat co
acabarno acabar de hacer alg nedařit se (stále) co
ahorrarno ahorrarse con nadie nikoho nešetřit
alcanzar*no alcanzar (a) alg(n) nemoci se (vy)rovnat komu/čemu, nemít na koho/co
alcanzar*si alcanza, no llega to bude sotva stačit
alfilerno caber un alfiler být natřískáno (plno)
almano tener alma nemít srdce (být bezcitný)
amagar*amagar y no dar plané vyhrožování, plané sliby, skutek utek
apreciono hacer aprecio de alg nevšímat si čeho
arteno tener arte ni parte en alg nemít co do činění s čím
bienno bien hned jak, sotva, jen co
cabezano dejar títere con cabeza nenechat kámen na kameni
cabezano tener ni pies ni cabeza nemít hlavu ani patu
cansarno cansarse de hacer alg neúnavně, bez ustání, nepřestávat dělat co
carajo(no) importar un carajo a algn být fuk/ukradený komu
casarno casarse con nadie být svůj, trvat na svém, nenechat se ovlivnit
chichano ser ni chicha ni limonada nebýt nic moc, být takový nijaký
combano perder comba využít každou příležitost, nepromarnit žádnou příležitost
cómo¡Cómo no! Jak by ne!
cuántono sé cuánto kdo ví kolik
curano tener cura být nevyléčitelný
desperdiciono tener desperdicio nemít chybu, být vynikající
despintarno despintársele alg(n) nevymizet z paměti kdo/co, nezapomenout na koho/co
envidiarno tener (nada) que envidiar a alg(n) (v ničem) si nezadat s kým, nemít co závidět komu/čemu
figurativono figurativo abstraktní (umění)
firmarno estar uno para firmar být opilý
frenteno tener dos dedos de frente být natvrdlý
ganarno ganar para sustos nevyjít ze strachu
gozono caber en sí de gozo být radostí bez sebe
gratopersona no(n) grata nežádoucí osoba
haber*No hay de qué. Není zač. (odpověď na poděkování)
higa(no) importar una higa být jedno/ukradený
horano dar ni la hora být strašný skrblík
horano ver la hora de alg nemoct se dočkat čeho
hornono estar el horno para bollos nebýt vhodná příležitost
ideano tener (ni) idea nemít ani ponětí
imaginarno poder imaginar alg nemoct si představit co, nemoct uvěřit čemu
juevesno ser nada del otro jueves nebýt nic divného, být normální
lugarno dejar lugar a dudas být bez pochyby
lugarNo ha lugar. Zamítá se.
mancono ser/no quedarse manco nezůstat pozadu (být schopný)
mása más no poder co nejvíc, hrozně moc
mediano saber de la misa la media nevědět nic/ani ň
mohono (dejar) criar moho nezastavit se, být pořád v pohybu
molestiasi no es molestia jestli dovolíte...
muno decir ni mu neříct ani slovo
muertono tener dónde caerse muerto nemít kde hlavu složit (být chudý)
mundono ser nada del otro mundo nebýt nic extra
nadieno casarse con nadie mít na všechno vlastní názor, stát si za svým
obstanteno obstante nicméně, přesto, navzdory tomu
oréganoNo todo el monte es orégano. Není všechno procházka růžovým sadem.
otrono ser otro que alg(n) nebýt nikdo jiný/nic jiného než kdo/co
parno tener par být jedinečný/unikátní/originální
parteno ir a ninguna parte nebýt důležitý, být zanedbatelný
parteno llevar/conducir a ninguna parte nevést nikam/k ničemu
parteno tener arte ni parte en alg nemít podíl na čem
pavono ser moco de pavo nebýt k zahození
pelono mover el pelo nehnout (ani) prstem
pelono tener pelos en la lengua nebrat si servítky, nedělat okolky (mluvit upřímně)
pérdidano tener pérdida být snadno k nalezení (místo, adresa ap.)
perdónno tener perdón nemít omluvu, být neomluvitelný
pieno tener pies ni cabeza nemít hlavu ani patu
piedrano dejar/quedar piedra sobre piedra nenechat/nezůstat kámen na kameni
píono decir (ni) pío ani nemuknout
poder*no poder con alg(n) nesnášet koho/co, mít odpor ke komu/čemu
poder*no poder más být unavený/zničený/hin
pólvorano haber inventado la pólvora nebýt žádný lumen, nebýt z nejchytřejších
quéNo hay de qué. Není zač.
quéno sé qué něco, cosi
quiénno ser quién nebýt z těch, kdo, nebýt ten pravý
quiteno tener quite alg nedat se zabránit čemu, nemít řešení co
rastrono haber ni rastro de alg(n) nebýt ani potuchy, nebýt ani vidu ani slechu po kom/čem
rotono echar en saco roto vzít si k srdci (radu ap.)
saludarno saludar a algn nebavit se, nemluvit, být pohádaný s kým
sellono pegar sello nehnout prstem (nic nedělat)
ser*a no ser que ledaže by, pokud by, leda by
ser*no ser nada nic (to) nebýt (nemoc ap.)
ser*no ser para menos nebýt jen tak (být významný)
seriono tomar en serio nebrat vážně
sinono ... sino que jen
sinono sólo..., sino (también)... nejen..., ale i/také...
títereno dejar/quedar títere con cabeza nenechat/nezůstat kámen na kameni
torcer*no dar su brazo a torcer nedat se, nenechat se přemluvit
ver*que no veo jako vlk (mít hlad), jako nikdy (předtím) (být ospalý ap.)
victoriaNo cantes victoria antes de tiempo. Nechval dne před večerem.
virgenFíate de la Virgen, y no corras. Přičiň se sám., Každý svého štěstí strůjcem.
yano ya..., sino... nejen(om)..., ale (i)...
claro¡Claro que sí/no! Jasně že ano/ne!
comparaciónno haber comparación entre alg nedat se srovnat s čím
comparaciónno tener comparación být nesrovnatelný
cuantono tanto..., cuanto... ani ne tak..., jako..., spíše..., než...
cuartelno dar cuartel a algn nedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu (soupeři ap.)
desmerecer*no desmerecer de alg moci se směle rovnat čemu, nijak nezaostávat za čím
dudano cabe/hay duda není pochyb
educaciónno tener educación nemít vychování, neumět se chovat
loNo lo sé. Já nevím.
modalno ser alg modales nebýt co slušné
tripuladono tripulado nepilotovaný, bezpilotní
voladorobjeto volador no identificado (OVNI) neidentifikovatelný létající předmět (UFO)
Reklama: