×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Všeobecné obchodní podmínky užívání licencí slovníků a jazykových databází na slovniky.lingea.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Lingea s.r.o. se sídlem Nálepkova 131, 637 00 Brno, IČ: 25347659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka C 27662 (dále jen „poskytovatel“) mimo jiné provozuje systém slovniky.lingea.cz, který sestává z jednotlivých poskytovatelem vytvořených jazykových databází (sady) a vyhledávacího programového vybavení (software), a který je přístupný prostřednictvím sítě internet (online) na internetové adrese slovniky.lingea.cz (dále jen „slovniky.lingea.cz“).

1.2.   Základní část systému slovniky.lingea.cz je k dispozici zdarma a bez registrace. Nadstavbu systému, tj. jednotlivé jazykové sady na slovniky.lingea.cz je možné užívat pouze na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen „smlouva“ a „uživatel“). Poskytovatel a uživatel jsou dále též označováni jako „smluvní strany“.

1.3.   Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem v souvislosti s užíváním systému slovniky.lingea.cz se řídí smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

 

2.1.   Poskytovatel na základě smlouvy poskytuje uživateli právo na přístup do placených sad systému slovniky.lingea.cz a právo jednotlivé sady slovniky.lingea.cz užívat (dále jen „licence“) a uživatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a těmito VOP.

2.2.   Uživatel je oprávněn k sadám na slovniky.lingea.cz přistupovat výlučně prostřednictvím uživatelského účtu zřizovaného uživateli poskytovatelem (dále jen „uživatelský účet“).

2.3.   Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem a veškeré její změny musí mít písemnou formu. Vylučuje se, že by ke změně smlouvy mohlo dojít jiným způsobem než písemně. To platí i pro vzdání se požadavku písemné formy.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, CENA LICENCE, ROZSAH A PODMÍNKY LICENCE

 

3.1. Webové rozhraní obchodu slovniky.lingea.cz/review obsahuje seznam licencí k jednotlivým sadám, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka a ceny licencí zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Veškeré nabídky umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o objednávaných sadách (objednávanou sadu licencí „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu). Kupní cenu uhradí kupující pomocí platební karty online nebo pomocí on-line platebních nástrojů internetového bankovnictví. Přístup k objednávaným licencím získá kupující ihned po uhrazení objednávky. Nejsou účtovány žádné další poplatky.

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Kupující při objednávání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, platební karta online). Je přesměrován na platební bránu a dále postupuje podle zobrazených pokynů. Pro tuto platbu platí podmínky pro tento případ stanovené bankou kupujícího. Přenos dat je v rámci celé transakce zabezpečen protokolem SSL a 3D Secure řešením. Všechny údaje jsou tedy zpracovávány přímo v bance kupujícího, čímž je zaručena jejich naprostá bezpečnost. Akceptujeme platby kartami: VISA, MasterCard, Diners Club International, Maestro. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

3.8.   Licence k používání sad na slovniky.lingea.cz je udělena jako nevýhradní, územně neomezená, nepřenosná a časově omezená na dobu trvání smlouvy. Užívací práva udělená poskytovatelem jsou omezena výhradně na uživatele a osoby, které jsou jeho součástí.

3.9.   Uživatel není oprávněn slovniky.lingea.cz či jakoukoliv jeho část (včetně jakékoliv databáze) rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat či umožnit jeho i dočasné užití třetí osobě.

3.10.   Pro případ sdílení přístupu s třetí stranou je uživatel povinen vyžádat si písemný souhlas poskytovatele a sdělit mu identifikační údaje spoluuživatele (jméno, IČ, email, telefon). V tomto případě si poskytovatel vyhrazuje právo na udělení souhlasu či nesouhlasu se sdílením přístupu.

3.11.   Uživatel není oprávněn pořizovat kopie jednotlivých částí databází ani tyto dále rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat či jinak dále uvádět na veřejnost.

3.12.   Licence se vztahuje rovněž na aktualizace slovniky.lingea.cz provedené poskytovatelem po dobu trvání smlouvy.

 

4. Technické podmínky pro přístup do slovniky.lingea.cz

 

4.1.   Technické podmínky pro využívání online přístupu do slovniky.lingea.cz jsou následující:

  • Internetové připojení a
  • Internetový prohlížeč Internet Explorer 7, Firefox 2, Chrome nebo jejich vyšší softwarová verze.

Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese náklady na jejich zajištění.

5. OCHRANA SLOVNIKY.LINGEA.CZ

5.1.   K uživatelskému účtu obdrží uživatel unikátní přihlašovací údaje, které je povinen zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami tak, aby nemohlo dojít k užití sad slovniky.lingea.cz třetí osobou. Hrozí-li zneužití uživatelského účtu třetí osobou, je uživatel povinen na to poskytovatele písemně upozornit. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn přihlašovací údaje k uživatelskému účtu zablokovat a vystavit uživateli nové.

5.2.   Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit heslo k uživatelskému přístupu zpravidla k prodloužení předplatného nebo i dříve na základě vyžádání uživatele. Poskytovatel je povinen uživatele o této změně písemně informovat.

5.3.   Uživatel bere na vědomí, že slovniky.lingea.cz, tj. jak obsah všech jednotlivých databází, tak software je předmětem autorských práv poskytovatele a případně autorů jednotlivých obsahových částí databází a software. Autorské právo je předmětem ochrany podle autorského zákona a veřejnoprávní ochrany podle trestního zákoníku (dle ust. § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění) a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními.

 

6. AKTUALIZACE SLOVNIKY.LINGEA.CZ

 

6.1.   Poskytovatel provádí aktualizaci slovniky.lingea.cz minimálně jednou ročně. Aktualizace jsou uživateli přístupné bezprostředně po jejich provedení.

 

7. PODPORA

 

7.1.   Poskytovatel prostřednictvím telefonního poradenského servisu poskytuje podporu při řešení problémů nebo závad týkajících se práce se systémem slovniky.lingea.cz v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00 hod. na tel. čísle: 541 233 160. Oznámení uživatelem lze učinit i elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@lingea.cz. V oznámení je zapotřebí stručně uvést přihlašovací údaje uživatele a v čem je spatřován příslušný problém či závada. Telefonní čísla či e-mailovou adresu je poskytovatel oprávněn jednostranně měnit oznámením na internetových stránkách www.lingea.cz.

 

8. ODPOVĚDNOST ZA DOSTUPNOST A OBSAH SLOVNIKY.LINGEA.CZ

 

8.1.   Poskytovatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost vůči uživateli nebo třetím osobám za způsob využití obsahu databází slovniky.lingea.cz uživatelem.

8.2.   Poskytovatel odpovídá za to, že dostupnost informačního systému slovniky.lingea.cz nebude nižší než 90%, a to měřeno vždy za všechny pracovní dny v kalendářním měsíci v místě připojení serveru poskytovatele k síti. Poskytovatel tak zejména neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

9.1.   Uživatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, jestliže dostupnost informačního systému slovniky.lingea.cz ve smyslu čl. 8.2 VOP bude v kalendářním měsíci nižší, než 90% nebo poskytovatel bude i přes písemné upozornění uživatele v minimálně 14denním prodlení s plněním některé z podstatných povinností plynoucích ze smlouvy.

9.2.   V případě, kdy uživatel poruší svou povinnost vyplývající ze smlouvy, je poskytovatel oprávněn provést blokaci přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu, a to do doby, po kterou bude uživatel porušovat svou povinnost nebo dokud neodstraní důsledky porušení své povinnosti. Takovým porušením se především rozumí prodlení s úhradou faktury delší než 15 dní.

9.3.   Poskytovatel je oprávněn od smlouvy s uživatelem odstoupit pokud

  • uživatel poruší svou povinnost dle čl. 3 nebo 5 těchto VOP nebo
  • uživatel přes písemnou výzvu poskytovatele opakovaně poruší svou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo
  • uživatel přes písemnou výzvu poskytovatele neodstraní důsledky porušení povinnosti uživatele vyplývající ze smlouvy.

9.4.   Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Smlouva zaniká k okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Uhradil-li uživatel poskytovateli odměnu za užívání slovniky.lingea.cz, která se časově vztahuje i k období po zániku smlouvy, pak mu bude tato část odměny vrácena, pokud dojde k odstoupení od smlouvy dle čl. 9.1 VOP.

9.5.   Uhradil-li uživatel poskytovateli odměnu za užívání slovniky.lingea.cz, která se časově vztahuje i k období po zániku smlouvy a dojde k odstoupení od smlouvy dle čl. 9.3. VOP, tato část odměny mu vrácena nebude a bude definována a po uživateli vyžadována náhrada škody.

 

10. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1.   Kontaktní údaje uživatele budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Uživatel souhlasí s užitím jeho údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa pro potřeby plnění smlouvy a dále pro vnitřní účely a analýzu poskytovatele.

10.2.   Kontaktní údaje uživatele budou zpracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.3.   Uživatel souhlasí se zasíláním informací o produktech a nabídkách poskytovatele.

 

11. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1.   Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, prohlašuje uživatel, že smlouvu uzavírá v souvislosti se svou podnikatelskou nebo profesní činností, či jinou činností vyplývající ze zákona.

11.2.   Poskytovatel je povinen uživatele písemně informovat o změně těchto VOP, a to vždy nejpozději 4 měsíce před uplynutím období, za které byla uhrazena odměna. Pokud uživatel uhradí odměnu i za další období, platí, že se změnou VOP souhlasí.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1.   Smlouva a VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zákonem č. 121/2000 Sb., a právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

12.2.   V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP a/nebo smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

12.3.   Veškeré spory vyplývající ze smlouvy bude rozhodovat obecný soud určený dle obecně závazných předpisů stanovený dle místní příslušnosti sídla poskytovatele. V případě rozporu mezi VOP a smlouvou mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě.

12.4. K  mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

12.5.   Veškerá oznámení týkající se smlouvy, určené pro uživatele mohou být zasílána v podobě elektronické zprávy na e-mailovou adresu uživatele, stejně tak uživatel může využít elektronické komunikace s poskytovatelem včetně případné výpovědi smlouvy.

12.6.   Uživatel je povinen písemně informovat poskytovatele o každé změně kontaktní adresy nebo jiných identifikačních údajů uživatele uvedených ve smlouvě.

12.7.   Jakákoliv změna smluvních podmínek musí být provedena výhradně na základě písemného dodatku ke smlouvě.

 

 

Brno, 15. 3. 2017