×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Všeobecné obchodní podmínky užívání licencí slovníků a jazykových databází na slovniky.lingea.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Lingea s.r.o. se sídlem Nálepkova 131, 637 00 Brno, IČ: 25347659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka C 27662 (dále jen „poskytovatel“) mimo jiné provozuje systém slovniky.lingea.cz, který sestává z jednotlivých poskytovatelem vytvořených jazykových databází (sady) a vyhledávacího programového vybavení (software), a který je přístupný prostřednictvím sítě internet (on-line) na internetové stránce (adrese) slovniky.lingea.cz (dále jen „slovniky.lingea.cz“).

1.2. Základní část systému slovniky.lingea.cz je k dispozici zdarma a bez registrace. Nadstavbu systému, tj. jednotlivé jazykové sady na slovniky.lingea.cz je možné užívat pouze na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen „smlouva“ a „uživatel“). Poskytovatel a uživatel jsou dále též společně označováni jako „smluvní strany“.

1.3. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem v souvislosti s užíváním systému slovniky.lingea.cz se řídí smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Poskytovatel na základě smlouvy poskytuje uživateli právo na přístup do placených sad systému slovniky.lingea.cz a právo jednotlivé sady slovniky.lingea.cz užívat (dále jen „licence“) a uživatel se zavazuje za to uhradit poskytovateli odměnu (dále jen „odměna“ a/nebo „kupní cena“), a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a těmito VOP.

2.2. Uživatel je oprávněn k sadám na slovniky.lingea.cz přistupovat výlučně prostřednictvím uživatelského účtu zřizovaného uživateli poskytovatelem (dále jen „uživatelský účet“). Registraci (zřízení) uživatelského účtu buď umožní uživatel použitím údajů z jiného ověřeného účtu s funkční e-mailovou adresou (zejména se jedná o Google účet uživatele) a/nebo předá uživatel poskytovateli své identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména funkční e-mailovou adresu) a zvolí si heslo, případně i uživatelské jméno pro přístup do uživatelského účtu. Jako uživatelské jméno může uživatel použít svoji e-mailovou adresu a/nebo si může své uživatelské jméno sám zvolit, případně mu bude poskytovatelem přiděleno (dále jen „uživatelské jméno“). Při registraci uživatelského účtu musí uživatel zadat funkční e-mailovou adresu, na kterou obdrží zprávu s aktivačním odkazem. Kliknutím na aktivační odkaz aktivuje uživatel svůj uživatelský účet. Uvedený způsob aktivace uživatelského účtu se nevyžaduje u registrace uživatelského účtu na základě použití údajů z jiného ověřeného účtu s funkční e-mailovou adresou (zejména se jedná o Google účet uživatele).

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY, CENA LICENCE, ROZSAH A PODMÍNKY LICENCE

3.1. Webové rozhraní obchodu slovniky.lingea.cz/review obsahuje seznam licencí k jednotlivým sadám, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Seznam licencí a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít s uživatelem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Veškerá prezentace seznamu licencí a cen umístěná ve webovém rozhraní obchodu slovniky.lingea.cz/review je informativního charakteru a poskytovatel není povinen smlouvu s uživatelem uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) se nepoužije.

3.3. Pro objednání placených sad licencí vyplní uživatel objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o objednávaných sadách (objednávanou sadu licencí „vloží“ uživatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).

3.4. Před odesláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

3.5. Po odeslání objednávky uživatelem potvrdí poskytovatel uživateli její přijetí, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uživatele zaregistrovanou v jeho uživatelském účtu. Toto potvrzení není přijetím objednávky (akceptací) ze strany poskytovatele a nemá za následek uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy se vyžaduje přijetí objednávky (akceptace) dle čl. 3.6. těchto VOP.

3.6. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno uživateli prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uživatele zaregistrovanou v jeho uživatelském účtu. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky.

3.7. Kupní cena je splatná nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Kupní cenu uhradí uživatel poskytovateli pouze bezhotovostně, a to primárně pomocí platební karty on-line, případně pomocí on-line platebních nástrojů internetového bankovnictví (tj. bankovním převodem). Platba bankovním převodem je možná pouze na základě výslovné žádosti uživatele učiněné vůči poskytovateli společně se zasláním objednávky a/nebo po obdržení přijetí (akceptace) objednávky ze strany poskytovatele. Závazek uživatele uhradit kupní cenu je splněn pro obě možnosti zaplacení kupní ceny (tj. buď kartou on-line nebo bankovním převodem) okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

3.8. Při placení prostřednictvím platební karty on-line je uživatel přesměrován na platební bránu a dále postupuje podle zobrazených pokynů. Pro tuto platbu platí podmínky pro tento případ stanovené bankou uživatele. Přenos dat je v rámci celé transakce zabezpečen protokolem SSL a 3D Secure řešením. Všechny údaje jsou tedy zpracovávány přímo v bance uživatele, čímž je zaručena jejich naprostá bezpečnost. Poskytovatel akceptuje platby kartami: VISA, MasterCard, Diners Club International a Maestro.

3.9. Přístup k objednaným sadám (licencím) získá uživatel ihned po uhrazení kupní ceny, a to prostřednictvím jejich zpřístupnění on-line v uživatelském účtu uživatele. Nejsou účtovány žádné další poplatky.

3.10. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně těchto VOP).

3.11. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí uživatel sám.

3.12. Licence k používání sad na slovniky.lingea.cz je udělena jako nevýhradní, územně neomezená, nepřenosná a časově omezená na dobu trvání smlouvy. Užívací práva udělená poskytovatelem jsou omezena výhradně na uživatele a osoby, které jsou jeho součástí.

3.13. Uživatel není oprávněn slovniky.lingea.cz či jakoukoliv jejich část (včetně jakékoliv databáze) rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat či umožnit jejich i dočasné užití třetí osobě.

3.14. Pro případ sdílení přístupu do uživatelského účtu a uživatelem zaplacených sad (licencí) s třetí stranou je uživatel povinen vyžádat si písemný souhlas poskytovatele a sdělit mu identifikační údaje spoluuživatele (jméno a příjmení/obchodní firmu, IČ/datum narození, email, telefon). V tomto případě si poskytovatel vyhrazuje právo na udělení souhlasu či nesouhlasu se sdílením přístupu.

3.15. Uživatel není oprávněn pořizovat kopie jednotlivých částí databází ani tyto dále rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat či jinak dále uvádět na veřejnost.

3.16.  Licence se vztahuje rovněž na aktualizace slovniky.lingea.cz provedené poskytovatelem po dobu trvání smlouvy.

 

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘÍSTUP DO SLOVNIKY.LINGEA.CZ

4.1. Technické podmínky pro využívání on-line přístupu do slovniky.lingea.cz prostřednictvím uživatelského účtu uživatele jsou následující:

  • fungující internetové připojení a
  • internetový prohlížeč Internet Explorer 7, Firefox 2, Chrome nebo jejich vyšší softwarová verze.

Poskytovatel výše uvedené technické podmínky nezajišťuje a ani nenese náklady na jejich zajištění.

 

5. OCHRANA SLOVNIKY.LINGEA.CZ

5.1. Přístupové údaje k uživatelskému účtu (tj. uživatelské jméno a heslo) je uživatel povinen zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami tak, aby nemohlo dojít k užití sad slovniky.lingea.cz třetí osobou. Hrozí-li zneužití uživatelského účtu (a tedy i dat jeho prostřednictvím dostupných) třetí osobou, je uživatel povinen na to poskytovatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn přihlašovací údaje k uživatelskému účtu zablokovat a vystavit (tj. zaslat uživateli na jeho e-mailovou adresu zaregistrovanou v jeho uživatelském účtu) uživateli nové přihlašovací údaje pro přihlášení do uživatelského účtu.

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit heslo pro přístup do uživatelského účtu, a to zejména za účelem ochrany obsahu slovniky.lingea.cz (například pokud existuje podezření na zneužití (zneužívání) přístupových údajů k uživatelskému účtu) a/nebo za účelem zachování účtu uživatele v případě prodloužení předplatného (např. při předchozí dlouhé neaktivitě uživatele v rámci uživatelského účtu) a/nebo na základě vyžádání uživatele. Poskytovatel je povinen uživatele o této změně písemně informovat.

5.3. Uživatel bere na vědomí, že slovniky.lingea.cz, tj. jak obsah všech jednotlivých databází, tak software, je předmětem autorských práv poskytovatele a případně autorů jednotlivých obsahových částí databází a software. Autorské právo je předmětem ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a veřejnoprávní ochrany podle trestního zákoníku (dle ustanovení § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními.

 

6. AKTUALIZACE SLOVNIKY.LINGEA.CZ

6.1. Poskytovatel provádí aktualizaci slovniky.lingea.cz minimálně jednou ročně. Aktualizace jsou uživateli přístupné bezprostředně po jejich provedení.

 

7. PODPORA

7.1. Poskytovatel prostřednictvím telefonního poradenského servisu poskytuje podporu při řešení problémů nebo závad týkajících se práce se systémem slovniky.lingea.cz v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00 hod. na tel. čísle: 541 233 160. Oznámení uživatelem lze učinit i elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@lingea.cz. V oznámení je zapotřebí uvést přihlašovací údaje uživatele (uživatelské jméno a heslo do uživatelského účtu) a v čem je spatřován příslušný problém či závada. Telefonní čísla či e-mailovou adresu je poskytovatel oprávněn jednostranně měnit oznámením na internetových stránkách www.lingea.cz.

 

8. ODPOVĚDNOST ZA DOSTUPNOST A OBSAH SLOVNIKY.LINGEA.CZ, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÉ

8.1. Poskytovatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost vůči uživateli nebo třetím osobám za způsob využití obsahu databází slovniky.lingea.cz uživatelem.

8.2. Poskytovatel odpovídá za to, že dostupnost informačního systému slovniky.lingea.cz nebude nižší než 90 %, a to měřeno vždy za všechny dny v kalendářním měsíci v místě připojení serveru poskytovatele k síti. Tedy poskytovatel odpovídá za to, že uživatel bude mít v rámci své smlouvy přístupný obsah jím zaplacených licencí (sad) na slovniky.lingea.cz v rozsahu nejméně 90 %, kdy rozsah se určí podle poměru dnů, po které nebyl server poskytovatele (pomocí kterého je zajišťován přístup licencí na slovniky.lingea.cz) řádně připojen do sítě (tj. licence na slovniky.lingea.cz nebyly v daný den pro uživatele vůbec dostupné), k celkovému počtu dnů v daném měsíci.

8.3. Poskytovatel však zejména neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internetu poskytovaného třetími osobami a/nebo na straně uživatele.

8.4. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 občanského zákoníku.

8.5. Poskytovatel neposkytuje uživateli záruku.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Uživatel bere na vědomí, že od smlouvy není oprávněn odstoupit, pokud již poskytovatel uživateli umožnil v rámci uživatelského účtu přístup k uživatelem objednaným sadám licencí

9.2. Uživatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, jestliže dostupnost informačního systému slovniky.lingea.cz ve smyslu čl. 8.2. VOP bude v kalendářním měsíci nižší než 90 % a/nebo poskytovatel bude i přes písemné upozornění uživatele v minimálně 14 denním prodlení s plněním některé z podstatných povinností plynoucích ze smlouvy.

9.3. V případě, kdy se uživatel ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny, je poskytovatel oprávněn provést blokaci uživatelského účtu, a to po dobu, po kterou bude uživatel v prodlení s úhradou kupní ceny.

9.4. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy s uživatelem odstoupit pokud:

  • uživatel poruší některou svoji povinnost dle čl. 3. nebo čl. 5. těchto VOP nebo
  • uživatel přes písemnou výzvu poskytovatele opakovaně poruší svou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo
  • uživatel přes písemnou výzvu poskytovatele neodstraní důsledky porušení povinnosti uživatele vyplývající ze smlouvy.

9.5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Smlouva zaniká k okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Uhradil-li uživatel poskytovateli odměnu za zpřístupnění jím vybraných licencí na slovniky.lingea.cz, která se časově vztahuje i k období po zániku smlouvy, pak mu bude tato část odměny vrácena, pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany uživatele dle čl. 9.2. těchto VOP.

9.6. V případě, že poskytovatel odstoupí od smlouvy dle čl. 9.4. těchto VOP, je uživatel (který není vůči poskytovateli v souvislosti se smlouvou v postavení spotřebitele) povinen poskytovateli uhradit smluvní pokutu, a to ve výši, která odpovídá odměně (respektive její poměrné části) již uživatelem uhrazené za zpřístupnění jím vybraných licencí na slovniky.lingea.cz, která se časově vztahuje k období po zániku smlouvy. Svůj nárok na smluvní pokutu je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst vůči pohledávce uživatele na vrácení odměny za zpřístupnění jím vybraných licencí na slovniky.lingea.cz, která se časově vztahuje k období po zániku smlouvy, a to v rozsahu v jakém se pohledávky kryjí. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok poskytovatele požadovat po uživateli náhradu škody způsobené mu uživatelem.

9.7. V případě, že poskytovatel odstoupí od smlouvy dle čl. 9.4. těchto VOP, je uživatel (který je vůči poskytovateli v souvislosti se smlouvou v postavení spotřebitele) povinen poskytovateli uhradit smluvní pokutu, a to ve výši, která odpovídá odměně (respektive její poměrné části) již uživatelem uhrazené za zpřístupnění jím vybraných licencí na slovniky.lingea.cz, která se časově vztahuje k období po zániku smlouvy, to však nejvýše do částky 1.000,- Kč. Svůj nárok na smluvní pokutu je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst vůči pohledávce uživatele na vrácení odměny za zpřístupnění jím vybraných licencí na slovniky.lingea.cz, která se časově vztahuje k období po zániku smlouvy, a to v rozsahu v jakém se pohledávky kryjí. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok poskytovatele požadovat po uživateli náhradu škody způsobené mu uživatelem

 

10. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

10.2. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm jsou evidovány, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje uživatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údajů a účelu jejich zpracování jsou popsány v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů.

10.4. Odesláním objednávky uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněn zasílat na sdělenou e-mailovou adresu uživatele registrovanou v uživatelském účtu obchodní sdělení. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely kdykoliv odvolat pomocí odkazu uvedeného v každém takovém sdělení nebo prostřednictvím odpovědi na e-mailovou adresu, z níž obchodní sdělení obdržel.

10.5. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem a/nebo GDPR, může požádat poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel odstraní závadný stav bez zbytečného odkladu. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

11. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tyto VOP vstupují v účinnost dnem 1.3. 2020. Aktuální změny těchto podmínek jsou k dispozici na https://slovniky.lingea.cz/terms-of-use. Uživatel je vázán zněním podmínek platném ke dni uzavření smlouvy.

11. 2. V případě rozporu mezi VOP a smlouvou mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Odesláním závazné objednávky dle ustanovení čl. 3.3. a 3.4. těchto VOP uživatel stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a bez výhrady s nimi souhlasí.

12.2. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem) a k projednání případného sporu jsou příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3. Na uživatele, který není spotřebitelem, se nevztahují ta ustanovení VOP, která jsou projevem ochrany spotřebitele v právních normách, to rovněž zejména ustanovení čl. 9.7. těchto VOP.

12.4. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP a/nebo smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

12.5. Mimosoudní vyřizování stížností uživatelů, kteří jsou spotřebiteli, zajišťuje poskytovatel prostřednictvím e-mailové adresy info@lingea.cz. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na e-mailovou adresu uživatele, kterou má uživatel registrovanou v uživatelském účtu.

12.6. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je uživatel dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené s uživatelem. Oprávněným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

Uživatel rovněž může využít platformu Evropské komise pro řešení sporů on-line na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.7. Veškerá oznámení týkající se smlouvy určené pro uživatele mohou být poskytovatelem zasílána v podobě elektronické zprávy na e-mailovou adresu uživatele, kterou má uživatel registrovanou v uživatelském účtu.

12.8. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží (tj. ke zpřístupnění licencí) na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.9. Kontaktní údaje poskytovatele:
adresa pro doručování: Lingea s.r.o., Vackova 9, 612 00 Brno
adresa elektronické pošty: info@lingea.cz
adresa pro reklamace: reklamace@lingea.cz
telefon: 541 233 160.

12.10. Uživatel je povinen písemně informovat poskytovatele o každé změně e-mailové adresy nebo jiných identifikačních údajů uživatele uvedených ve smlouvě.

12.11. Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem a veškeré její změny musí mít písemnou formu (tato forma je pro účely smlouvy a těchto VOP zachována i v případě komunikace mezi smluvními stranami pomocí elektronických prostředků komunikace na dálku, tj. zejména prostřednictvím e-mailových zpráv). Jakákoliv změna smlouvy a/nebo VOP může být ve vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem provedena písemně. To platí i pro vzdání se požadavku písemné formy.

 

Brno, 1. 3. 2020